പാഠ്യപദ്ധതികള്‍

പാഠ്യ പദ്ധതി -വായനാ മെറ്റീരിയല്‍

ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം 1986- NPE86-mod92

National curriculum Frame work 2005  nf2005

കേരള പാഠ്യപദ്ധതി ചട്ടക്കൂട് -2007 kcf8_07malayalam

Advertisements