ക്ലാസ്സ് പി.ടി.എ മോഡ്യൂള്‍

ഗുണനിലവാരത്തിലേക്ക്പ്രത്യേക സി.പി.ടി.

ഗുണനിലവാരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം എല്ലാകുട്ടിക്കും എന്ന ആര്‍.ടി.ഇ ലക്ഷ്യം മുന്‍നിര്‍ത്തി തൃത്താല സബ് ജില്ലയില്‍ എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളിലും എല്ലാ ക്ലാസ്സിലു മുള്ള കുട്ടികളുടെ നിലവാരം വിശകലനം ചെയ്യുകയുണ്ടായി.ടേം മൂല്യനിര്‍ണയത്തിന്റേയും നിരന്തര വിലയിരുത്തലിന്റേയും അടിസ്ഥാനത്തില്‍ അധ്യാപകര്‍ കണ്ടെത്തിയ വസ്തുതകള്‍ പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ നടത്തിയ എസ്.ആര്‍.ജിയില്‍ അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി.സ്കൂള്‍ തലത്തില്‍ നടത്തിയ ഈ അക്കാദമിക വിശകലന യോഗത്തില്‍ പല വിദ്യാലയങ്ങളും കുട്ടിക്ക് ഗുണനിലവാര മുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ഇപ്പോള്‍ നേരിടുന്ന പ്രധാന തടസ്സങ്ങളും അവക്കുള്ള പരിഹാര നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും ക്രോഡീകരിച്ചു.വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ വിപുലമായ സി.പി.ടി.എ വിളിക്കാനും അതില്‍ കുട്ടിക്ക് ഇതുവരെ നേടാനായ മികവുകളും ഇനി മെച്ചപ്പെടേണ്ട മേഖലകളും വിശദമായി ചര്‍ച്ചചെയ്യാനും തീരുമാനിച്ചു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ആനക്കര സ്വാമിനാഥ വിദ്യാലയം സി.പി.ടി.എ നടത്താനായി വിശദമായ ഒരു മോഡ്യൂള്‍ തയ്യാറാക്കി അത് ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു

ആനക്കര ഡയറ്റ് ലാബ് സ്കൂള്‍(സ്വാമിനാഥ വിദ്യാലയം രൂപപ്പെടുത്തിയത്

ആനക്കര ഡയറ്റ് ലാബ് സ്കൂള്‍(സ്വാമിനാഥ വിദ്യാലയം രൂപപ്പെടുത്തിയത്

.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s