കൈത്താങ്ങ്

കൈത്താങ്ങ്

എഴുത്തും കണക്കും -പ്രവര്‍ത്തന പദ്ധതിക്കുള്ള മോഡ്യൂള്‍

kaithangkaithang module

 

 

 

 

 

 

 

 

 

കൈത്താങ്ങ്  മോഡ്യൂള്‍ ഡൗണ്‍ലോഡുചെയ്യാംകൈത്താങ്ങ് മോഡ്യൂള്‍

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s