ജൂണിലെ സി.പി.ടി.എ


ക്ലാസ്സ് പി.ടി.എ മോഡ്യൂള്‍

ഡയറ്റ് പാലക്കാട്

( സ്വാമിനാഥ വിദ്യാലയത്തിന് തയ്യാറാക്കി നല്‍കിയത്)

കേരളത്തിലെ പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് പുത്തന്‍ ഉണര്‍വ്വുണ്ടാക്കുന്നതിനായി ഗവര്‍മ്മെന്റ് പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണം,ഹരിത കേരളം എന്നിങ്ങനെയുള്ള പദ്ധതികള്‍ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പാക്കിവരികയാണ്. ഇത്തരം ഇടപെലുകളുടെ ഫലമായി കേരളത്തില്‍ പൊതു വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ കുട്ടികള്‍ വര്‍ദ്ധിച്ചുവരുന്നു.പൊതു വിദ്യാലങ്ങളെ രക്ഷിതാക്കള്‍ വിശ്വാസ ത്തിലെടുക്കുന്നതിന്റെ തെളിവാണ് ഇത്. രക്ഷിതാക്കളുടെ ഈ വിശ്വാസം നിലനിര്‍ത്താനും , അവരുടെ പ്രതീക്ഷയെ നിറവേറ്റാനും ഇനി ഗുണനിലവാരം ഉയര്‍ത്താനുള്ള നടപടികള്‍ നാം കൂടുതല്‍ ശക്തിപ്പെടുത്തണം.

സെഷന്‍ ഒന്ന് -20 മിനുറ്റ്

പ്രീ ടെസ്റ്റ് ഫല വിശകലനം

പ്രീ ടെസ്റ്റില്‍ ഉന്നയിച്ച് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ പഠന നേട്ടങ്ങള്‍, അതില്‍ കുട്ടിയുടെ പ്രകടനം ഇവ വെച്ച് ഒരു ലഘു അവതരണം നടത്തണം

ഉദാ

വായിച്ച് ആശയം ഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്ന പഠന നേട്ടം ഉറപ്പു വരുത്താന്‍ രണ്ടു പ്രവര്‍ത്തനം നല്‍കി 1) കുളത്തിലെ മീനുകള്‍ എന്ന കഥ വായിക്കാന്‍ നല്‍കി. തുടര്‍ന്ന് കഥ വായിച്ച് ആശയങ്ങള്‍ നേടിയോ എന്നറിയാന്‍ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങള്‍ നല്‍കി.കുട്ടികളെക്കൊണ്ട് ഉത്തരം സ്വയം എഴുതിച്ചു.

2) വയലിന്റെ വിവരണം വായിക്കാന്‍ നല്‍കി ആശയങ്ങള്‍ ക്രമം തെറ്റിച്ച് 4 വാക്യം നല്‍കി .വായിക്കാന്‍ അറിഞ്ഞാല്‍ ക്രമത്തിലാക്കാന്‍ പറ്റുന്ന പ്രവര്‍ത്തനമാണത്.

3) ഒരു പദ സൂര്യന്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്ന പ്രവര്‍ത്തനമാണ് മൂന്നാമത് നല്‍കിയത്.ഇത് വീടിന്റെ വിവരണത്തില്‍ നിന്നും പദങ്ങള്‍ വായിച്ചെടുത്ത് പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. പദങ്ങള്‍ വായിച്ച് തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടോ? എന്നാണ് ഇതിലൂടെ അറിയുക

എഴുതിയ ഉത്തരങ്ങള്‍ പരിശോധിച്ചപ്പോള്‍

ഒന്നാമത്തെ പ്രവര്‍ത്തനത്തില്‍ ശരിയായ ഉത്തരം തെറ്റു കൂടാതെ എഴുതിയവര്‍– 45 ല്‍ 20പേര്‍

അതായത് ഇവര്‍ക്ക് നല്ല രീതിയില്‍ വായിക്കാനും ആശയം ഗ്രഹിക്കാനും കഴിവുണ്ട്

എന്നാല്‍ ഈ പ്രവര്‍ത്തനത്തില്‍ പിറകിലാണെങ്കിലും ക്രമപ്പെടുത്താന്‍ കഴിഞ്ഞവരുണ്ട്. അവര്‍ക്ക് വായിക്കാന്‍ അറിയാം. ഏറെക്കുറെ ആശയങ്ങളും കണ്ടത്താനാവും എന്നാല്‍ പൂര്‍ണ മായ രീതിയില്‍ ഇല്ല. ഇവര്‍-45 ല്‍ 9 പേര്‍ ഈ തരക്കാരാണ്.

പദങ്ങള്‍ വായിക്കാനും തെറ്റാതെ എഴുതാനും കഴിഞ്ഞവര്‍– 45 ല്‍ 6 പേര്‍

ചിഹ്നം,ദീര്‍ഘം,പുള്ളികള്‍ ഇവ തെറ്റിച്ച് ആശയം വ്യക്തമായി എഴുതാന്‍ കഴിയാത്തവര്‍– 45/4

അക്ഷരം മുഴുവന്‍ ലഭിക്കാതെ, എല്ലാ ചിഹ്നങ്ങളുംതെറ്റിച്ചും എഴുതുന്നവരും തീരെ എഴുതാത്ത വരും– 45/6 അതായത് 20 ,ഗ്രേഡ് 9 ബി ഗ്രേഡ്, 6 സി ഗ്രേഡ്, 4 ഡി ഗ്രേഡ്, 6 ഇ ഗ്രേഡ്

25 പേരെ ആദ്യ 20 പേരുടെ നിലയിലേക്ക് ഉയര്‍ത്തലാണ് ലക്ഷ്യം

സെഷന്‍ 2 20 മിനുറ്റ്

ഇതിന്നായി വരാന്‍ പോകുന്ന പാഠഭാഗങ്ങളില്‍ നല്‍കുന്ന പഠനനേട്ടങ്ങള്‍അവക്കു നല്‍കുന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍

ഉദാ നാലാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടി ആദ്യത്തെ യൂണിറ്റില്‍ ഭാഷയില്‍ ചെയ്യുന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ വായനക്കു നല്‍കുന്നു.വിശദാംശങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നു.അനുബന്ധം)

ഇതില്‍ കുട്ടിയെ രക്ഷിതാവ് എങ്ങനെ സഹായിക്കണം

 1. വീട്ടില്‍ വന്നാല്‍ സ്കളില്‍ അന്നു പഠിച്ചതെന്തൊക്കെയെന്നു ചോദിക്കുക

 2. നാളേക്ക് തയ്യാറാക്കാനുള്ളഎഴുതാനുള്ളവ എന്തെന്ന് ചോദിക്കുക .കുട്ടി ഒന്നു മില്ല എന്നു പറയുന്നത് മാത്രം പരിഗണിക്കരുത്.വേണമെങ്കില്‍ അധ്യാപിക ,അടുത്ത കൂട്ടുകാരന്‍ /കൂട്ടുകാരി എന്നിവരെ വിളിച്ച് കാര്യങ്ങള്‍ അന്വേഷിക്കാം

 3. പഠന സമയം കൃത്യതപ്പെടുത്തുക. 7 മുതല്‍ 8.30 വരെ പുസ്തകം വായന,നാളേക്കുള്ള പ്രവര്‍ത്തനം ചെയ്യല്‍ എന്നിവ ഉറപ്പാക്കുക.ഈ സമയം ടി.വി കാണാന്‍ അനുവദിക്കരുത്.നിങ്ങളും അതു പാലിക്കുക

 4. ……..ഇതുപോലെ പ്രസക്തമായവ

സെഷന്‍ 3

എന്താണ് പൊതു വിദ്യഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞം.ഇതിന്റെ ഭാഗമായി എന്തൊക്കെ മാറ്റം വിദ്യലയത്തില്‍ ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിശദമാക്കുക

ഉദാ

 1. പരീക്ഷ പരിഷ്കരിക്കുംചോദ്യബാങ്ക്, രൂപീകരിക്കല്‍,എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍ 50% ഉയര്‍ന്ന നിലവാര ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉണ്ടാവും മത്സരപ്പരീക്ഷകളെ നേരിടാന്‍ പ്രാപ്തരാക്കാന്‍.കുട്ടിക്ക് ഓപ്ഷന്‍ ലഭിക്കും കുറച്ചു ചോദ്യം സ്വയം തെരഞ്ഞെടുക്കാം.

 2. ഭൌതിക സൌകര്യങ്ങള്‍ വര്‍ദ്ധിക്കും ഹൈ ടെക് സ്കൂള്‍, കമ്പൂട്ടര്‍ പാഠങ്ങള്‍ മുതലാ യവ ലഭ്യമാകും

 3. ഉച്ചഭക്ഷണം നല്ല രീതിയില്‍ ലഭ്യാമാകും ,യൂണിഫോം,ബുക്ക് എന്നിവ സമയബന്ധിത മായി ലഭിക്കും.

 4. ഒന്നാം ക്ലാസ്സുമുതല്‍ ഐ.ടി പഠനം നടത്തും.

  മോഡ്യൂളും അനുബന്ധ സാമഗ്രികളും E_Supporting Material_Malayala ഇവിടെ നിന്നും ഡൌണ്‍ ലോഡുചെയ്യാം

വായനാ പക്ഷാചരണം


ജൂണ്‍ 19 വായനാദിനം

വായനാവാരം വായനാസാമഗ്രി

(തയ്യറാക്കിയത് ഡയറ്റ് (പി.എസ്.ടി.)പാലക്കാട്)

അവധിക്കാല അധ്യാപക പിന്തുണാ പരിപാടിയില്‍ വിശദമായി ചര്‍ച്ചചെയ്ത ഒരു ഊന്നല്‍ മേഖലയായിരുന്നു കുട്ടികളുടെ വായനാ പോഷണപരിപാടി. ഓരോ ക്ലാസ്സിലേയും പാ‍ഠ്യപദ്ധതിക്കും പാഠഭാഗങ്ങള്‍ക്കും അനുപൂരകമായി കുട്ടി വായിക്കേണ്ട പുസ്തകങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തി ഓരോ ക്ലാസ്സിലും ലൈബ്രറി രൂപപ്പെടുത്തുക എന്നത് ഭാഷാധ്യാപക പരിശീലനത്തില്‍ എത്തിച്ചേര്‍ന്ന ധാരണയാണ്.സ്കൂള്‍ തനതു ഫണ്ടുകളും, ബാങ്കുകള്‍ പഞ്ചായത്തുകള്‍, ഗ്രന്ഥശാലകള്‍ എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തോടെയും ,പൂര്‍വ്വ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളേയും രക്ഷിതാക്കളേയും സമീപിച്ചും ഇതിനുവേണ്ട അധിക പുസ്തകങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തണം.ഈ വര്‍ഷം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വായനക്കൂട്ടം എഴുത്തുകൂട്ടം പ്രോജക്ടും, സര്‍വ്വ ശിക്ഷഅഭിയാന്‍ പദ്ധതിയായ വായനാവസന്തവും വായനാ വ്യാപന പരിപാടിയുടെ ഭാഗമാക്കണം. ആശയഗ്രഹണ വായനയുടെപ്രതിഫലനങ്ങളാണ്,വായിച്ച ആശയങ്ങളെ മറ്റു രീതികളില്‍ പുനരാവിഷ്കരിക്കല്‍,വായനാനുഭവം പങ്കുവെക്കല്‍, വായിച്ച വസ്തുതകളെ സംഗ്രഹിച്ചു പറയല്‍, വായനാനുഭവത്തെ വിപുലീകരിക്കല്‍,വായനാനുഭവത്തെ ചിത്രീകരിക്കല്‍,വായനയെ മുന്‍ വായനാനുഭവു മായി താരതമ്യം ചെയ്യല്‍ എന്നിവ. വായന അര്‍ത്ഥപൂര്‍ണമാവുന്നത് വായനാനുഭവത്തെ പുനരുപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ്.വായനയെ വിലയിരുത്താനും ഇതിലേതെങ്കിലും തന്ത്രം പ്രയോജനപ്പെടുത്താം.

ജൂണ്‍ പത്തൊമ്പതിന് പി.എന്‍ പണിക്കര്‍ ദിനത്തില്‍ തുടങ്ങുന്ന വായന വര്‍ഷം മുഴുവനും നീണ്ടു നില്‍ക്കുന്നതും, തുടര്‍ന്ന് വായന ഒരു ശീലമാക്കി മാറ്റാന്‍ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും വേണം.. ഇതിന് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളാണ് നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നത്

 1. വായനാ പക്ഷാചരണകാലത്ത് എല്ലാ വിദ്യാലയത്തിലും പൊതുവായി നടക്കേണ്ട പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍

 2. ഒന്നു മുതല്‍ 10 വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളില്‍ അധ്യാപകരുടെ ഇടപെടല്‍ വഴി നടക്കേണ്ടവ

 3. വീട് ,ലൈബ്ര റികള്‍ എന്നിങ്ങനെ വായനാ തുടര്‍ച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവ.

 4. വായനാ വാരത്തില്‍ എല്ലാ വിദ്യാലയത്തിലും പൊതുവായി നടക്കേണ്ട പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍

 • വായനാദിനം പി.എൻ. പണിക്കർ അനുസ്മരണം

പൊതുവായില്‍ നാരായണ പണിക്കര്‍ എന്ന ഗ്രന്ഥശാലാ പ്രവര്‍ത്തകനെ അടുത്തറിയുക എന്ന ഈ പ്രവര്‍ത്തനം എല്ലാ വിദ്യാലയത്തിലും അസംബ്ലിയുടെ ഭാഗമായി നടത്താവു ന്നതാണ്.പ്രധാനാധ്യാപകനോ ,സഹാധ്യാപകര്‍ക്കോ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്താം . ആവശ്യമെങ്കില്‍ ഇതോടൊപ്പമുള്ള കുറിപ്പ് റഫറന്‍സിനായി പ്രയോജനപ്പെടുത്താം (അധികവായനക്ക് അനുബന്ധം ഒന്ന് ഉപയോഗിക്കുക)

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽനീലമ്പേരൂരിൽഗോവിന്ദപിള്ളയുടെയും ജാനകിയമ്മയുടെയും മകനായി 1909 മാർച്ച് 1 തീയതി പുതുവായിൽ നാരായണ പണിക്കർ ജനിച്ചു. അദ്ധ്യാപകനായിരുന്നു.1995 ജൂണ്‍ 19 ന് അന്തരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരമദിനം വായനാദിനമായി ആചരിക്കുന്നു.1926 ൽ അദ്ദേഹം തൻറെ ജന്മനാട്ടിൽ സനാതനധർമ്മംഎന്ന വായനശാല സ്ഥാപിച്ചു ഒരു സാധാരണ ഗ്രന്ഥശാലാ പ്രവർത്തകനായി പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഹോരാത്രമുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമായാണ് കേരള ഗ്രന്ഥശാല സംഘം സ്ഥാപിതമാകുന്നത്. ആയിരക്കണക്കിന് ഗ്രന്ഥശാലകളെ സംഘത്തിന്റെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവരാനും അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു.ഗ്രന്ഥശാല ഇല്ലാത്ത ഒരു ഗ്രാമവും കേരളത്തിലുണ്ടാവരുതെന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു. 1970ല്‍ പാറശ്ശാല മുതല്‍ കാസര്‍കോഡ് വരെ പണിക്കരുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ കാല്‍നടയായി നടത്തിയ സാംസ്‌കാരിക ജാഥ കേരള ചരിത്രത്തിലെ പ്രധാന ഏടുകളിലോന്നാണ്. ‘വായിച്ചു വളരുക, ചിന്തിച്ചു വിവേകം നേടുക’ എന്നായിരുന്നു ജാഥയുടെ മുദ്രാവാക്യംഗ്രന്ഥശാല പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നായകൻ, കാൻഫെഡിന്റെ സ്ഥാപകൻ തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി സംഭാവനകൾ മലയാളത്തിനു നൽകി. പിന്നീട്കേരള നിയമസഭഅംഗീകരിച്ചകേരള പബ്ലിക്ക് ലൈബ്രറീസ് ആക്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വപ്നമായിരുന്നു.1977 ൽ ഗ്രന്ഥശാലാ സംഘം സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തു. അതുവരെ ഗ്രന്ഥശാലാസംഘത്തിൻറെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അദ്ദേഹമായിരുന്നു. ഗ്രന്ഥശാലാ പ്രവർത്തകർ ആദരവോടെ പണിക്കർസാർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന അദ്ദേഹം നിർഭാഗ്യവശാൽ കേരളത്തിൻറെ രാഷ്ട്രീയസാഹചര്യങ്ങളിൽപ്പെട്ട് പിന്നീട് ഗ്രന്ഥശാലാസംഘത്തിൻറെ ആരും അല്ലാതായിത്തീരുകയും അദ്ദേഹം മറ്റൊരു പ്രസ്ഥാനം (കേരള അനൗപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസ സമിതി)രൂപവത്കരിക്കുകയും അതിന്റെ പ്രവർത്തകനായി മാറുകയും ചെയ്തു.1996 മുതൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹത്ത്വം തിരിച്ചറിഞ്ഞ കേരള സർക്കാരും മലയാളികളും ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻറെ ചരമദിനമായ ജൂൺ 19 വായനദിനമായി ആചരിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുന്നു. അന്ന് മുതൽ ഒരാഴ്ചക്കാലം വായനവാരമായും ആചരിക്കുന്നു. ലോകമെമ്പാടും വായനാദിനം പുസ്തകദിനം ആചരിക്കുന്നുണ്ട്. ലോകവായനാദിനം ഏപ്രിൽ 23 [ UNESCO] ആണ്.

 • വായനയുടെ ലോകത്തേക്ക്വായനാക്ലബ്ബ് രൂപീകരണം.

വായനയുടെ പ്രാധാന്യത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി സ്കൂൾ തല യോഗംപ്രഭാഷണം ഏറെ സവിശേഷതകളുള്ള പുസ്തകം പരിചയപ്പെടുത്തൽ നിർദ്ദേശിക്കാനുള്ള ഒന്ന് :The Book Thief – is a novel by Australian author Markus Zusak. First published in 2005, the book won several awards and was listed o The New York Times Best Seller list for 375 weeks.

 • ലൈബ്രറി കാണൽ/വായനശാലാ സന്ദര്‍ശനം

  സ്കൂൾ ലൈബ്രറിയോ അടുത്തുള്ള ഒരു വായനശാലയോ കാണൽ.വിവിധ ഇനം പുസ്തകങ്ങൾ, വിവിധ ഭാഷാപുസ്തകങ്ങൾ , പത്രമാസികകൾ, പുസ്തകം അടുക്കിവെക്കുന്ന രീതി, വായനാ ഇടങ്ങൾ , മാധ്യമങ്ങൾ പത്രം പുസ്തകം മോണിറ്റർ ബുക്ക്റീഡേർസ് … എന്നിവ പരിചയപ്പെടണം. ലൈബ്രറിയില്‍ മെമ്പര്‍ഷിപ്പ് എടുക്കല്‍. ഒരു നോട്ടു പുസ്തകത്തില്‍ കഴിയുന്നത്ര പുസ്തകങ്ങളുടെ പേര് കുറിച്ചെടുക്കണം. ഇത് പിന്നീട് സാഹിത്യ ശാഖയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വര്‍ഗീകരിക്കാനോ ക്വിസ്സ് പോലുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കോ ഉപയോഗിക്കാം.

 • എഴുത്തുകാരെ അറിയാം

  സാഹിത്യകാരന്മാരേയും,നല്ല വായനക്കാരേയും വിദ്യലയങ്ങളിലേക്കു ക്ഷണിക്കാം.അനുഭവങ്ങള്‍ പങ്കിടുന്ന സംവാദങ്ങളും ചര്‍ച്ചയും നടത്താം.അവരുടെ കൃതികള്‍ വായിച്ചുള്ള വായനാചര്‍ച്ച സംഘടിപ്പിക്കാം.

 • പുസ്തകമേള

  ഹൈസ്കൂള്‍ തലത്തില്‍ ഒരു പുസ്തകമേള സംഘടിപ്പിക്കാന്‍ മുന്‍കൈഎടുക്കണം.ഈ മേളയില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങള്‍ സമീപത്തെ വിദ്യാലയങ്ങള്‍ക്കും ,വാങ്ങാന്‍ അവസരം നല്‍കാം.ചില രക്ഷിതാക്കള്‍, സ്പോണ്‍സര്‍മാര്‍ എന്നിവരെ വിദ്യാലയത്തിന് പുസ്തക കിറ്റ് സമ്മാനിക്കാന്‍ പ്രേരിപ്പിക്കണം.

 • ശ്രാവ്യവായന

  സ്കൂൾ അസ്ംബ്ലി കഴിഞ്ഞാൽ 10 മിനുട്ട് ശ്രാവ്യവായന [ സ്കൂളിലെ മുഴുവൻ കുട്ടികളും ക്ലാസിലോ സൗകര്യമുള്ള ഇടങ്ങളിലോ മാറിയിരുന്നു ഒറ്റക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പുസ്തകം ഉറക്കെ വായിച്ച് ആസ്വദിക്കൽ . ഒരു ദിവസം ആദ്യം 3-4 പേജിൽ തുടങ്ങി പിന്നെ പിന്നെ വായനാവേഗം കൂടുന്നത് കാണാം . വായിച്ച പുസ്തകങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒറ്റവരിക്കുറിപ്പുകൾ വായനാ കാർഡിൽ എഴുതൽ വർഷം മുഴുവൻ ഇടതടവില്ലാത്ത 10 മിനുട്ട് വായന .

 • ലൈബ്രറികാര്‍ഡ്/ കാറ്റലോഗ് കാര്‍ഡ്

  ഓരോ കുട്ടിയും മൂന്ന് കാറ്റലോഗ് കാര്‍ഡ് നിര്‍മ്മിക്കണം.ഒരു പുസ്തകം വായിക്കുക. തുടര്‍ന്ന് അത് മറ്റോരാള്‍ക്ക് വായനക്ക് ശുപാര്‍ശചെയ്യാന്‍ തക്ക വിവരങ്ങളുള്ള ഒരു കാര്‍ഡ് ആണ് നിര്‍മ്മിക്കേണ്ടത്.ഇതില്‍ താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടണം

  hmbn-¨-Imew

a\-Ên X§n-\n¡p¶ Hcp hm¡v-þ-hmIyw

hmb-\- hgn a\-Ên X§n \n¡p¶ Hcp Nn{Xw

]pkvX-I-¯nse Gähpw ià-\mb IYm-]m{Xw/ZpÀº-e-\mb IYm-]m{Xw

cN-\-bpsS kmwkvIm-cnI ]cn-kcw/kmaq-ly-]-cn-kcw

]pkvXIw hmbn-¡-W-sa¶v asäm-cm-tfmSv ip]mÀi sN¿p-sa-¦n þ ImcWw

 • ആര്‍ക്കും പങ്കെടുക്കാം

  ചാര്‍ട്ടില്‍ ഒരു വായനാ സാമഗ്രി (കഥ ,കവിത, വിവരണം എന്നിങ്ങനെ ഏതുമാകാം) എഴുതി ത്തൂക്കുന്നു..കുട്ടികള്‍ക്ക് പ്രതികരിക്കനായി മൂന്ന് നിലവാരത്തിലുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ അതിനു ചുവടെ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കുട്ടിക്ക് അവരുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച് മൂന്ന് പ്രവര്‍ത്തനമോ ചെയ്യാന്‍ ആത്മവിശ്വാസമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവര്‍ത്തനമോ എഴുതിത്തയ്യാറാക്കി സമര്‍പ്പിക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ലഘുകവിത നല്‍കുകയാണെങ്കില്‍ ആദ്യചോദ്യം എല്ലാവര്‍ക്കും എഴുതാന്‍ കഴിയുന്ന ഒരു ഒറ്റ വാക്കോ വരിയോ ഉത്തരമായി വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളാകാം.അവസാന പ്രവര്‍ത്തനം ഒരാസ്വാദനക്കുറിപ്പ് തയ്യറാക്കലുമാകാം.

2-ക്ലാസ്സില്‍ നടത്താവുന്ന വായനാപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും വായനാകേളികളും

ധാരാളം പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.ക്ലാസ്സും വ്യത്യസ്ത , നിലവാരക്കാരായ കുട്ടികളേയും പരിഗണിച്ച് വര്‍ഷം മുഴുവന്‍ നീണ്ടു നില്‍ക്കുന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് വൈവിധ്യം വരുത്താനാണ് ഈ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍. ക്ലാസ്സിലെ ആവശ്യത്തിനും താല്പര്യത്തിനും അനുസരിച്ച് തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അധ്യാപികക്കുണ്ട്

 1. പുസ്തകപപേരുകളിഒരേ അക്ഷരത്തില്‍ പേരു തുടങ്ങുന്ന പുസ്തകങ്ങള്‍ എത്ര പറയാം? അക്ഷരം പറയുമ്പോള്‍ ആ അക്ഷരത്തില്‍ പേര് തുടങ്ങുന്ന പുസ്തകപ്പര് പറയല്‍ ഉദാഹരണംകയര്‍, കന്നിക്കൊയ്ത്ത്, കവിയുടെ കാല്പാടുകള്‍

 2. പുസ്തകം എഴുത്തുകാരന്‍ഒരാള്‍ പുസ്തകപ്പേരു പറയണം മറ്റേയാള്‍ എഴുതിയ ആളുടെ പേരും

 3. പുസ്തകത്തില്‍ വാക്ക്/വാക്യം,/ കണ്ടെത്തല്‍കളി

 4. വായനാപോലീസ് കളി ഒരാള്‍ പുസ്തകത്തിലെ ഒരാശയം പറയുന്നു .മറ്റേയാള്‍ ആ ആശയം ഏത് പേജിലാണെന്ന് കണ്ടെത്തണം

 5. പുസ്തകക്വിസ്സ്പുസ്തകത്തില്‍ നിന്നും ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിക്കാം .വായനക്കാരന്‍ ഉത്തരം കണ്ടെത്തിപ്പറയണം

 6. പോസ്റ്റര്‍ നിര്‍മ്മാണംഒരു പുസ്തകത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പോസ്റ്റര്‍

 7. പുസ്തക ഡയറിപുസ്തകം വായിച്ചതിന്റെ അനുഭവം ഡയറിയില്‍ കുറിക്കല്‍

 8. കഥാപാത്രവുമായി അഭിമുഖംവായിച്ച കഥയിലെ കഥാപാത്രങ്ങളോട് അഭിമുഖം നടത്താനുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍ കഥയിലെ കഥാപാത്രമായി വരുന്നവരോട് ചോദിക്കുകഉദാ ബഷീറിന്റെ പാത്തുമ്മയുടെ ആട് എന്ന നോവല്‍ കഥയിലെ പാത്തുമ്മ,കൊച്ചുണ്ണി, ഖദീജ, അബ്ദുൽ ഖാദര്‍, ഹനീഫ എന്നിവരായി വേഷം കെട്ടിയെത്തുന്നവരോട് വായനക്കാര്‍ക്ക് ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിക്കാം.അവര്‍ കഥയുടെ ഗതി എങ്ങനെ മാറ്റുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിയാം.

 9. ചങ്ങല വായന തുടര്‍ച്ചയായി എല്ലാവരും മാറിമാറി വായിക്കല്‍

 10. കാവ്യകേളിപുസ്തക സഹായത്തോടെ കാവ്യകേളി നടത്തല്‍

 11. കഥാകഥനംവായിച്ച കഥകള്‍ ശ്രവണമധുരമായി അവതരിപ്പിക്കല്‍

 12. മാറ്റാം മറിക്കാംകഥയെ കവിതയാക്കാം, നാടകമാക്കാം,കഥാപ്രസംഗമാക്കാം,തിരക്കഥയാക്കാം കവിതയെ തിരിച്ചും

 13. കഥ ചിത്രീകരിക്കാംകഥ ചിത്രരൂപത്തിലാക്കല്‍

 14. കഥാ പൂരണം,കവിതാ പൂരണംചില ഭാഗങ്ങളുടെ തുടര്‍ച്ച യെഴുതല്‍

 15. വായനാസംഗ്രഹംവായിച്ചതിന്റെ സംഗ്രഹം എഴുതി അവതരിപ്പിക്കല്‍

 16. ആശയവിപുലനംവായിച്ച രചനയിലെ ചില വരികള്‍ വിപുലനം നടത്തി വിശദമാക്കല്‍

 17. കഥയില്‍ പുതിയ കഥാപാത്രങ്ങളെ ഉള്‍പ്പെടുത്തല്‍

 18. മറ്റുഭാഷകളിലെ കഥ കവിത തര്‍ജ്ജമചെയ്തുനോക്കല്‍ (ഹിന്ദി,ഇംഗ്ലീഷ്,അറബിക്,സംസ്കൃതം,ഉറുദു)

 19. സമാനകഥ,കവിത കണ്ടെത്തല്‍കളി

 20. കഥക്കും കവിതക്കും ആസ്വാദനക്കുറിപ്പ് തയ്യറാക്കല്‍

 21. തലക്കെട്ടുമാറ്റിനോക്കല്‍വായിച്ച കഥയുടേയോ കവിതയുടേയോ തലക്കെട്ടുമാറ്റിനോക്കല്‍

 22. പത്രക്വിസ്സ് പത്രം വായിച്ച് അതില്‍ നിന്നും ക്വിസ്സ് നടത്തല്‍

 23. പത്രവാര്‍ത്തസംവാദം വിവിധ പത്രങ്ങളുടെ ആദ്യപേജ് താരതമ്യം

 24. വായനാനാടകംറേഡിയോ നാടകം പോല ശബ്ദനാടകങ്ങള്‍ (നാടകം വായിച്ചവതരിപ്പിക്കല്‍‌)

വായനാ തുടര്‍ച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവ.

വീട്ടിൽ ഒരു കുഞ്ഞു ലൈബ്രറിആരംഭിക്കൽ വീട്ടിലുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ അടുക്കി ഒതുക്കി വെക്കൽ, ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കൽ മെല്ലെമെല്ലെ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള ആലോചനകൾ, സാധ്യതയുള്ളവർക്ക് സ്വന്തം മൊബൈലിൽ / ടാബിൽ ഒരു വായനശാല ആരംഭിക്കൽ / നെറ്റ് ഇ ബുക്ക്സ് ഇ ബുക്ക് റീഡർ എന്നിവ ഡൗൺലോഡ്ചെയ്ത്പരിചയിക്കൽ

ഡി.എ​ഡ് പ്രവര്‍ത്തനകലണ്ടര്‍


ഡി.എ​ഡ് പ്രവര്‍ത്തനകലണ്ടര്‍

ഡയറ്റ് പാലക്കാട്

2017ജൂണ്‍ മാസത്തെ പി.എസ്.ടി.ഇ പ്രവര്‍ത്തന കലണ്ടര്‍

തിയ്യതി

പ്രവര്‍ത്തനം

വിശദാംശം

Remarks

01/06/17

പ്രവേശനോത്സവം

പാര്‍ലമെന്റ് രൂപീകരണം

(WE മാര്‍ഗരേഖ 6.2 പ്രവര്‍ത്തനം)

ഈ വര്‍ഷത്തെ ചുമതലകള്‍ വിഭജിച്ചുനല്‍കുന്നു

റക്കോഡിങ്ങ്,(മിനുറ്റ്സ് ,Records, Report)

പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ആസൂത്രണം ,നിര്‍വ്വഹണം, വിലയിരുത്തല്‍ പാര്‍ലമെന്റില്‍ അവതരണം

പി.എസ്.ടി.SS

02/06/17

03/06/17

04/06/17

05/06/17

ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം

നവകേരളമിഷന്‍ഹരിതകേരളം പദ്ധതിക്ക് ഡി.എഡ് വിദ്യാര്‍ ത്ഥികള്‍ തുടക്കം കുറിക്കുന്നു

ഡയറ്റ് ഡി.എഡ് ക്ലാസ്സില്‍ ഗ്രീന്‍ പ്രോട്ടോക്കോള്‍ നിലവില്‍ വരുന്നു.

പരിസ്ഥിതി പ്രഭാഷണം,സ്കിറ്റ് പരിസ്ഥിതി ഗാനാ ലാപനം,

പച്ചക്കറിത്തോട്ട നിര്‍മ്മാണം,എന്റെ മരം(ആഗോള താപനം മരമാണ് മറുപടി)

പരിസരശുചീകരണവും,ബോധവല്‍ക്കരണവും (ഗ്രീന്‍ പ്രോട്ടോക്കോള്‍ )

ജൈവ ഉദ്യാനം നിര്‍മ്മാണം

PSTE ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്റ്,

സ്വാമിനാഥ വിദ്യാലയം

ആനക്കര സെന്റര്‍

06/06/17

ഡി.എഡ് പുനര്‍ മൂല്യനിര്‍ണയം

ഡി.എഡ് പുനര്‍ മൂല്യനിര്‍ണയം അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കല്‍

07/06/17

08/06/17

ഉറൂബ് ജന്മദിനം

ഭാഷാ ദിനാചരണം

ഭാഷാ സാഹിത്യ ചരിത്രത്തില്‍ ഉറൂബിന്റെ സ്ഥാനം പാഠപുസ്തകങ്ങള്‍ ,ലൈബ്രറി എന്നിവ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഒരന്വേഷണം.

ലഘുപ്രഭാഷണം ഡി.എഡ് ക്ലാസ്സ്

09/06/17

ഭാഷാസെമിനാര്‍

ഭാഷാ പഠനത്തില്‍ സാഹത്യത്തിനുള്ള സ്ഥാനം

10/06/17

11/06/17

12/06/17

അന്തര്‍ദേശീയ ബാലവേല വിരുദ്ധ ദിനം

ബാലവേല വിദ്യഭ്യാസ രംഗത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു. കുട്ടികള്‍ നേരിടുന്ന പ്രയാസങ്ങള്‍. പത്ര വാര്‍ത്തശേഖരണം പ്രദര്‍ശനം

13/06/17

14/06/17

ലോകരക്തദാനദിനം

ആരോഗ്യകേരളംആര്‍ദ്രം പരിപാടി നവകേരള മിഷന്‍

15/06/17

ടിടിഐ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ മീറ്റ്

ഡി.എഡ് കുട്ടികളുടെ പാര്‍ലമെന്റ്

കൈത്തിരി പരിചയപ്പെടുത്തല്‍

പൊതു വിദ്യഭ്യാസ സംരക്ഷണത്തില്‍ ടീച്ചര്‍ എഡുക്കേഷന്‍ സാഥാപനങ്ങളുടെ റോള്‍

ഡി.എഡ് പരീക്ഷാഫലം വിശകലനം

ടീച്ചര്‍ എഡുക്കേഷന്‍ സെന്ററുകളുടെ പദ്ധതി ചര്‍ച്ച

ഡയറ്റ്

16/06/17

കടലാമ സംരക്ഷണദിനം

പരിസ്ഥിതി ബോധവല്‍ക്കരണക്ലാസ്സ്

സയന്‍സ്

17/06/17

ചങ്ങമ്പുഴ ചരമദിനം

അനുസ്മരണം പാഠപുസ്തകങ്ങളിലെ ചങ്ങമ്പുഴ

പ്രഭാഷണം കവിതാര്‍ച്ചന

ഡയറ്റ്

18/06/17

19/06/17

വായനാപക്ഷാചരണം

പി.എന്‍ പണിക്കര്‍ ചരമദിനം

വായനാ പരിപാടികള്‍ ഉദ്ഘാടനം

വായനാ കാര്‍ഡുകള്‍ തയ്യാറാക്കല്‍

ക്ലാസ്സ് ലൈബ്രറ റി വിപുലീകരണം

എഴുത്തുകൂട്ടം വായനാക്കൂട്ടം പരിപാടിക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്നു.സാഹിത്യകാരനുമായി അഭിമുഖം

നാട്ടിലെ ലൈബ്രററി അവസ്ഥാപഠനം

20/06/17

21/06/17

22/06/17

23/06/17

റംസാന്‍ ഓര്‍മ്മകള്‍

24/06/17

ഡി.എഡ് അധ്യാപക ക്ലസ്റ്റര്‍

വിവിധ വിഷയങ്ങള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഐ.ടി.ഇ അധ്യാപകര്‍ക്ക് പരിശീലനം

ഒറ്റപ്പാലം

25/06/17

26/06/17

ലോക മയക്കുമരുന്ന് വിരുദ്ധദിനം

ആരോഗ്യകേരളംആര്‍ദ്രം പരിപാടി നവകേരള മിഷന്‍

27/06/17

28/06/17

29/06/17

30/06/17

വായനാവാരം സമാപനം

വായനാകുറിപ്പുകളുടെ പതിപ്പ് പ്രകാശനം

Read the rest of this entry

LSS RESULT


ഈ വര്‍ഷത്തെ എല്‍.എസ്.എസ് റിസള്‍ട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.പരീക്ഷാ ഭവന്‍ വെബ് സൈറ്റ്

വിദ്യാലയ പ്രതിഫലനങ്ങള്‍


പരിശീലനാശയങ്ങള്‍ ഹൃദയത്തിലേറ്റുന്നവര്‍

ജി.യു.പി.എസ് തത്തമംഗലം

അധ്യാപക പരിശീലനങ്ങളില്‍ ബോധനശാസ്ത്രത്തിലും ,ശിശുമനശാസ്ത്രത്തിലും രൂപപ്പെടുന്ന നവീനങ്ങളായ നിരവധി  ആശയങ്ങള്‍ അവതരിപ്പിക്കാറുണ്ട്.പല ആശയങ്ങളും പരിശീലന ഉള്ളടക്കമായി പലതവണകടന്നുവരാറുമുണ്ട്. പരിശീലനങ്ങളില്‍ പുതുമയില്ലെന്നും വെറുതെ സമയം കളഞ്ഞെന്നും പലരും അടക്കം പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ഈ ആവര്‍ത്തനത്തെയാണ് .എന്നാല്‍ പരിശീലനത്തിനു നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നവരാകട്ടെ  തങ്ങള്‍ മുന്നോട്ടുവെച്ച ആശയങ്ങളൊന്നും ക്ലാസ്സ് മുറികളില്‍ നടപ്പിലാവുന്നില്ലല്ലോ എന്ന വേവലാതിയില്‍  പലരൂപത്തില്‍ അവ വീണ്ടും അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.എന്നാല്‍ പരിശീലനശേഷം ക്ലാസ്സ് മുറികളില്‍ എന്തുനടക്കുന്നുവെന്ന് കൃത്യമായി ആരും നോക്കാറില്ല എന്നതാണ് യാഥാര്‍ത്ഥ്യം. നിലവിലുള്ള സംവിധാനം സമഗ്രമായ സ്കൂള്‍ മോണിറ്ററിങ്ങിന് പര്യാപ്തമല്ല. പരിശീലനങ്ങളില്‍ ചര്‍ച്ചചെയ്ത മുഴുവന്‍ ആശയങ്ങളും സ്വന്തം ക്ലാസ്സിലും വിദ്യാലയത്തിലും പരീക്ഷിച്ചു് വിജയ പരാജയങ്ങള്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞ്  പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ അധ്യാപിക/അധ്യാപകര്‍  വിദ്യാലയങ്ങളിലുണ്ട്.

ചിലര്‍ പരിശീലനത്തില്‍ ചര്‍ച്ചചെയ്ത  ആശയങ്ങളുടെ  മികവും കറവും   അവരുടെ കൈവശമുള്ള തെളിവുകള്‍ സഹിതം  അടുത്ത പരിശീലന ത്തില്‍ അവതരിപ്പിക്കും . എന്നാല്‍ പരിശീലനമോഡ്യൂളുകളും  പരിശീലകരും  മുമ്പുനടന്ന പരിശീലനങ്ങളിലെ ഉള്ളടക്കം പലപ്പോഴും വിസ്മരിക്കുകയാണ് പതിവ്. അനുഭവം പങ്കിടാന്‍ പോലും അവസരം ലഭിക്കാത്ത അധ്യാപികമാരുടെ  നൂതന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും കണ്ടെത്തലുകളും ആരും  തിരിച്ചറിയാതെ പോകുന്നു.

സംയുക്ത സന്ദര്‍ശനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചിറ്റൂര്‍ എ.ഇ ഒ യുടെ കൂടെ ഇത്തവണ തത്തമംഗലം ഗവ യു.പി സ്കൂളാണ് സന്ദര്‍ശിച്ചത്.ഈ വിദ്യാലയത്തില്‍ കണ്ട പ്രവര്‍ത്തന മികവുകള്‍ പങ്കുവെക്കുന്നു.

അവധിക്കാല പരിശീലനത്തില്‍ മോഡ്യൂളില്‍ ചര്‍ച്ചചെയ്ത  ആശയം (മോഡ്യൂള്‍ ഭാഗം
moduleകുട്ടികളുടെ വായന പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും,വായിച്ച ആശയങ്ങളുെട പുനവരവതരണത്തിനും വേണ്ടിയാണ് ഈ പ്രവര്‍ത്തനം  നല്‍കിയത്.വായനാവാരത്തില്‍ തുടങ്ങി വര്‍ഷം മുഴുവന്‍ നീണ്ടു നില്‍ക്കുന്ന പ്രവര്‍ത്തനമായാണ് ഇത് അവതരിപ്പിച്ചത്.ഇപ്രകാരം തയ്യാറാക്കുന്ന വായനാകാര്‍ഡുകള്‍ ഭാവിയില്‍ ലൈബ്രററി കാറ്റലോഗ് ആക്കി മാറ്റാന്‍ കഴിയും. കുട്ടികള്‍ എഴുതിത്തയ്യാറാക്കുന്ന  വായനാകാര്‍ഡുകള്‍ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കാറ്റലോഗ് ആക്കി കമ്പ്യൂട്ടറില്‍ ചെറിയൊരു പ്രോഗ്രാം രൂപത്തില്‍ സൂക്ഷിച്ചാല്‍ ഒരു പുസ്തകം തിരയുമ്പോള്‍ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഏകദേശരൂപം ലഭിക്കും വിധം ഉപയോഗപ്പെടുത്താമെന്നും പരിശീലനത്തില്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുകയുണ്ടായി.എന്നാല്‍ ഇത് സാവകാശം മതിയെന്നും വായനാകാര്‍ഡ് നിര്‍മ്മാണത്തില്‍ കുട്ടികള്‍ പാഠപുസ്തകത്തിനപ്പുറത്ത് പുസ്തകങ്ങള്‍ വായിക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയാണ് പ്രധാനലക്ഷ്യമെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു.

 

 

 

പരിശീലന ആശയങ്ങളുടെ പ്രതിഫലനം  തത്തമംഗലം   ജി.യു.പി സ്കൂളില്‍  വായനാകാര്‍ഡുകള്‍ ബൈന്‍ഡ് ചെയ്തത്

യു.പി മലയാളം പരിശീലനാശയങ്ങള്‍ സ്കൂള്‍ എസ്.ആര്‍ജിയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചു.

ഈ പ്രവര്‍ത്തനം ഒന്നാം ക്ലാസ്സ് മുതല്‍ നടപ്പാക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു

എല്ലാ അധ്യാപകരും വായനാകാര്‍ഡ് നിര്‍മ്മിച്ച് സ്വയം പരിശീലിച്ചു

എല്ലാകുട്ടികള്‍ക്കും പുസ്തകം വായിക്കാനും വായനാകാര്‍ഡ് നിര്‍മ്മിക്കാനും അവസരം നല്‍കി

പുസ്തകത്തിന്റെ കുറവുനികത്താന്‍ പുസ്തകശേഖരണം നടത്തി.

ഏതാണ്ട് മുന്നൂറോളം കുട്ടികള്‍ വായിച്ച പുസ്കകത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി  കാര്‍ഡ് നിര്‍മ്മിച്ചു.

പിന്നോക്കക്കാരെ സഹായിക്കാനായി  ഇടക്ക് എഡിറ്റിങ്ങ് പ്രവര്‍ത്തനം നടത്തി.

മികച്ചാകാര്‍ഡുകള്‍ ചേര്‍ത്ത് ബൈന്‍ഡ് ചെയ്ത് പുത്തകപ്പുര എന്ന വായനാകാര്‍ഡ് പുസ്തകം രൂപപ്പെടുത്തി.

എല്ലാവരേയും പരിഗണിക്കാനായി  കുറവുകളുള്ളവ ഉള്‍പ്പെടുത്തി കലവറ എന്ന പേരില്‍ രണ്ടാമതൊരു പുസ്കകവും ബൈന്‍ഡുചെയ്തു.

ഈ രണ്ട് വായനാകാര്‍ഡ് പുസ്തകങ്ങളും രക്ഷിതാക്കളുടെ സാന്നിധ്യത്തില്‍ ജനപ്രതിനിധികളും സാഹിത്യപ്രവര്‍ത്തകരും ചേര്‍ന്ന് പ്രകാശനംചെയ്തു.

ഈ വായനാ  പ്രവര്‍ത്തനം  ഇപ്പോഴും തുടരുന്നു

വായനാകാര്‍ഡ് new-doc-27_14 new-doc-27_11

എഴുത്ത് കണക്ക് ശില്പശാല


കൈത്താങ്ങ്എഴുത്തും കണക്കും പ്രോജക്ട്

dp

സമീപനം

 • ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ പങ്കാളികളാക്കുക

 • പ്രായത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ആശയങ്ങളും പ്രമേയങ്ങളും വിഷയമാക്കുക

 • ചിന്തോദ്ദീപവും വെല്ലുവിളി ഉയര്‍ത്തുന്നതുമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നല്‍കുക

 • ആശയസ്വീകരണത്തിനായി ധാരാളം ശ്രവണസന്ദര്‍ഭങ്ങളും,വായനാസന്ദര്‍ഭങ്ങളും ഒരുക്കുക

 • ആശയാവതരണ രീതിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തനം നല്‍കുക

 • അനുഭവക്കുറിപ്പുകള്‍ ഡയറികള്‍ എന്നിങ്ങനെ ജൈവഭാഷ നിര്‍മ്മിക്കാന്‍ സഹായങ്ങളായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് ഊന്നല്‍

 • സ്വയം വിലയിരുത്തി തിരുത്താനുള്ള ശേഷി വികസിപ്പിക്കല്‍

ഈ രീതിയിലാണ് പ്രവര്‍ത്തനപദ്ധതി തയ്യാറാക്കേണ്ടത്.

പ്രധാന ലക്ഷ്യം

ഓരോ ക്ലാസ്സിലും നേടേണ്ട അടിസ്ഥാന ഭാഷാ ഗണിത ശേഷി നേടുന്നു എന്ന് ഉറപ്പാക്കി ജില്ലയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ ഗുണനിലവാരം ഉയര്‍ത്തല്‍. അതു വഴി നിലവിലെ പത്താംക്ലാസ്സ് റിസള്‍ട്ടില്‍ ജില്ലയുടെ സ്ഥാനം മാറ്റിയെടുക്കല്‍

ഉപലക്ഷ്യങ്ങള്‍

 1. പഠന പിന്നാക്കാവസ്ഥയുടെ യഥാര്‍ത്ഥ കാരണങ്ങള്‍ വിശകലനം ചെയ്യല്‍

 2. കുട്ടിയുടെ മാനസിക വളര്‍ച്ച ,പഠനവേഗത ഇവ പരിഗണിച്ച് Enrichment Programme നടത്താനുള്ള ധാരണ വികസിപ്പിക്കുക.

 3. അനുയോജ്യമായ പഠനസാമഗ്രിയുടെ നിര്‍മ്മാണവും ഉപയോഗവും ഉറപ്പാക്കല്‍

 4. വിവിധ നിലവാരക്കാരോടുള്ള സമീപനം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നല്‍കല്‍

 5. കുട്ടികളുടെ പഠനപുരോഗതി അനുക്രമമായി വിലയിരുത്തല്‍ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ മുന്നേറാന്‍ വേണ്ട തിരിച്ചറിവ് നല്‍കല്‍.

 6. ലക്ഷ്യം നിര്‍ണയം,പ്രഖ്യാപനം സമയബന്ധിതമായി അത് നേടല്‍,പ്രഖ്യാപിക്കല്‍

പ്രവര്‍ത്തന പരിപാടി

ഘട്ടം ഒന്ന്ആശയരൂപീകരണശില്പശാല( 10പേര്‍) സെപ്തംബര്‍ 24 ഓങ്ങല്ലൂര്‍ പഞ്ചായത്ത്ഹാള്‍

പ്രവര്‍ത്തനപദ്ധതി,സമീപനം, പ്രക്രിയ, നിര്‍വ്വഹണരീതി, കാലയളവ്,വിലയിരുത്തല്‍ സംവിധാനം ഇവയുമായിബന്ധപ്പെട്ട ധാരണാരൂപീകരണ ശില്പശാല

മെറ്റീരിയല്‍ നിര്‍മ്മാണ ശില്പശാല (20 പേര്‍) ഒക്ടോബര്‍ ആദ്യവാരം

ഡയറ്റ് തയ്യാറാക്കിയ കൈത്താങ്ങ് എന്ന മെറ്റീരിയലും സമീപനരേഖയും സൂഷ്മ വിശകലനം ചെയ്ത് പുതിയ സമീപനരേഖയും മെറ്റീരിയലും നിര്‍മ്മിക്കുന്നു.ഒറ്റപ്പെട്ട അക്ഷരങ്ങള്‍ എന്നതിനു പകരം കുട്ടിയുടെ മാനസിക നിലക്ക് അനുയോജ്യമായ വായനയും എഴുത്തും രൂപപ്പെടുത്തണം,

അനുഭവങ്ങള്‍ പങ്കുവെക്കലും ആശയങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളും അറിയിക്കലും,എഴുത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമാ ക്കണം. കേവലം എഴുത്ത് എന്നതിന് ഉപരിയായി ആവശ്യബോധത്തിലൂടെയുള്ള നിര്‍ബ്ബന്ധം എന്ന നിലക്കാണ് എഴുത്തിനെ സമീപിക്കേണ്ടത്.

എഡിറ്റിങ്ങ് വര്‍ക് ഷോപ്പ് (ഒക്ടോബര്‍ മൂന്നാം വാരം)

ഒക്ടോബര്‍ 15 നുള്ളില്‍ നടത്തുകയും കൈപുസ്തകകം അച്ചടിക്കുനല്‍കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഘട്ടം രണ്ട് അധ്യാപക പരിശീലനം (ഒക്ടോബര്‍ നാലാമത്തെ ആഴ്ച)

തയ്യാറാക്കിയ പാക്കേജ് എങ്ങനെ പ്രായോഗികമായി ക്ലാസ്സില്‍ നടപ്പാക്കാമെന്ന ധാരണ നല്‍കുന്ന പരീശീലനം സ്കൂളിലെ ഭാഷാ അധ്യാപകര്‍ക്ക് നല്‍കലാണ് ഇതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

കുട്ടികളുടെ യഥാര്‍ത്ഥ നിലവാരം കൃത്യമായി അടയാളപ്പെടുത്തി വെക്കുന്നു.

ഘട്ടം മൂന്ന് നിര്‍വ്വഹണഘട്ടം (നവംബര്‍ ഒന്ന് മുതല്‍)സ്കൂള്‍ തലത്തില്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക് എഴുത്ത് കണക്ക് പ്രോജക്ട് നടപ്പാക്കല്‍. ഒക്ടോബര്‍മാസം മുതല്‍ ദിവസത്തില്‍ 45 മിനുറ്റ് സമയം കൊണ്ട് പൂര്‍ത്തിയാവുന്ന ഓരോ യൂണിറ്റുകളായി പാക്കേജ് നടപ്പാക്കല്‍.ഒരേ സമയം കുട്ടിയുടെ അറിവുകളെ പരിഗണിക്കുന്നതും എന്നാല്‍ കുട്ടിയുടെ എഴുത്തിലെ തടസ്സങ്ങളെ പരിഹരിക്കുന്നതുമായിരിക്കും യൂണിറ്റില്‍ ചര്‍ച്ചചെയ്യുന്നതും വായിക്കുന്നതും എഴുതുന്നതുമായ വിഷയങ്ങള്‍.എന്നാല്‍ എഴുത്ത് ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് പുനരനുഭവം നല്‍കാനുള്ള സാധ്യതകളും പരിഗണിക്കും.

ഘട്ടം നാല് അന്തിമ വിലയിരുത്തലും പ്രഖ്യാപനവും

എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളിലും ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സമിതിയുടെ നേതൃത്യത്തില്‍ തയ്യറാക്കുന്ന ഒരു ടൂള്‍ ഉപയോഗിച്ച് നിലവാര നിര്‍ണയം നടത്തുകയും ജില്ലയിലെ കുട്ടികളുടെ വായന എഴുത്ത് എന്നിവയുടെ അവസ്ഥാ പഠനം നടത്തുകയും ചെയ്യും.

പ്രവര്‍ത്തനപദ്ധതി ചുമതല,കാലയളവ് എന്നിവ ടേബില്‍ രൂപത്തില്‍ താഴെകൊടുക്കുന്നു.

കൈത്താങ്ങ് പ്രാഥമിക ഭാഷാ ഗണിത ശേഷീ വികാസ പരിപാടി കലണ്ടര്‍

SL No

Activity

Institution charge

No parti cipants/days

venue

period

Total expenditure

1

വിഷണിങ്ങ് വര്‍ക് ഷോപ്

ഡയറ്റ്

10

ഓങ്ങല്ലൂര്‍ പഞ്ചായത്ത്

സെപ്തംബര്‍24

2

മെറ്റീരിയല്‍ നിര്‍മ്മാണ ശില്പശാല

ഡയറ്റ്

20

2days

ഒക്ടോബര്‍ ആദ്യവാരം

20x400x2days = 16000

3

എഡിറ്റിങ്ങ്

ഡയറ്റ്

10

2days

ഒക്ടോബര്‍ രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ച

10x400x2days =8000

4

മെറ്റീരിയല്‍ പ്രിന്റിങ്ങ് വിതരണം

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്

Octo 3rd Week

40000

5

അധ്യാപക പരിശീലനം

SSA

1000

1 day

ഒക്ടോബര്‍ നാലാമത്തെ ആഴ്ച

100000

6

വിദ്യാലയത്തില്‍ കൈത്താങ്ങ് നല്‍കല്‍

സ്കൂള്‍

40 മിനുറ്റ് X 50 Day

Nov 1 to january 31

6

അന്തിമ നില പരിശോധന പ്രഖ്യാപനം

D I E T

Feb 1 week

5000

ചര്‍ച്ചക്കും വിലയിരുത്തലിനും വേണ്ടി സമര്‍പ്പിക്കുന്നു,

ഡയറ്റ് പാലക്കാട്

ഡി.എഡ് പഠനസഹായി


ഡി.എഡ് ഒന്നാം വര്‍ഷം യൂണിറ്റ് ഒന്ന്

മലയാളം ചരിത്രം ഘടന സാമൂഹ്യ പാശ്ചാത്തലം

സഹായക കുറിപ്പുകള്‍

അധ്യാപക വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് മാതൃഭാഷാ പഠനത്തില്‍ അടിത്തറ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായി ഒന്നാം സെമസ്റ്ററില്‍ മലയാളം ചരിത്രം ഘടന സാമൂഹ്യ പാശ്ചാത്തലം എന്ന പേപ്പര്‍ പഠനത്തിനായി നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡി.എഡ് ക്ലാസ്സില്‍ സയന്‍സ് , അറബിക്.സംസ്കൃതം,ഉറുദു, എന്നിങ്ങനെ ഐച്ഛിക വിഷയങ്ങള്‍ ഹയര്‍സെക്കണ്ടറിയില്‍ പഠിച്ചു വന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക് ഈ ധാരണകള്‍ നല്‍കണമെങ്കില്‍ കുറച്ചുകൂടി സഹായങ്ങള്‍ നല്‍കേണ്ടിവരും.ഇതിന്നായി രണ്ട് വായനാ സാമഗ്രികള്‍ വികസിപ്പിച്ചു.അവ താഴെ നല്‍കുന്നു.

യൂണിറ്റ് ഒന്ന് പി.പി.ടി

ലൈബ്രറി ഉപയോഗിച്ചുള്ള റഫറന്‍സ്, .ടി സഹായത്തോടെ ആശയങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തലും കൂടുതല്‍ മികവാര്‍ന്ന രീതിയില്‍ അവതരിപ്പിക്കലും, പാഠഭാഗങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കധാരണ യോടൊപ്പം അവയുടെ ഭാഷാ സവിശേഷതകള്‍ തിരിച്ചറിയല്‍ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെയാണ് മാതൃഭാഷാ പഠനം മുന്നേറുന്നത്.അതുകൊണ്ടുതന്നെ കേവലം വായനാ സാമഗ്രി എന്ന നിലക്കല്ല.അധ്യാപക വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ റഫറന്‍സ് നൈപുണിയും,.ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്താനുള്ള ധാരണകളും വളര്‍ത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ സാമഗ്രികള്‍ രൂപപ്പെടുത്തിയത്.

പ്രസന്റേഷന്‍ മുഴുവനായി ഡൌണ്‍ലോഡുചെയ്യാം…..unit-1

 പ്രസന്റേഷന്‍ പ്രിന്റ് ചെയ്യാന്‍ Presentation notes pages1semunit1notes

വിദ്യാഭ്യാസ സംഗമം 2016


പാലക്കാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്

ഹരിശ്രീ പദ്ധതി 2016-വിദ്യാഭ്യാസ സംഗമം മോഡ്യൂള്‍

ഡയറ്റ് പാലക്കാട്

vidya*

ആമുഖം

സംസ്ഥാനതലത്തില്‍ തന്നെ അഭിമാനിക്കാവുന്ന നേട്ടങ്ങള്‍ നമ്മുടെ ജില്ല കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിഎച്ച് എസ്.സ്.ഇ റിസള്‍ട്ടില്‍ സംസ്ഥാനത്ത് ഒന്നാം സ്ഥാനം,കലാമേളയില്‍ സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ടാംസ്ഥാനം, കായിക മേളയില്‍ സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ടാം സ്ഥാനം ,പത്താം ക്ലാസ്സ് പരീക്ഷയില്‍ 1309 ഫുള്‍ എ പ്ലസ്സ് ഉള്‍പ്പെടെ പതിമൂന്നാം സ്ഥാനം എന്നിങ്ങനെ മികവുകളുടെ പരമ്പരതന്നെ ജില്ല കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം നേടുകയുണ്ടായി. ജില്ലയുടെ മികവുകള്‍ നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിന്റെ കൂടി പങ്കാളിത്തത്തോടെ രൂപപ്പെട്ട താണ്.ഇത് നിലനിര്‍ത്താനും കൂടുതല്‍ മികവിലേക്ക് ജില്ലയെ നയിക്കാനും കുറച്ചുകൂടി ചിട്ടയായ പ്രവര്‍ത്തനം നാം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. വിദ്യാലയത്തിന്റെ സമഗ്ര വികാസത്തിന് വിവിധ ഘടകങ്ങളുടെ ഏകോപനവും കൂട്ടായ്മയും അനിവാര്യമാണ്.പ്രാദേശിക ഗവര്‍മ്മെന്റ് പ്രതിനിധികളും ,പി.ടി.എയും സമൂഹവും അധ്യാപകരും കുട്ടികളും ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രവര്‍ത്തിക്കമ്പോഴാണ് ഒരു സ്ഥപനം മികവിലേക്ക് കുതിക്കുക. ഈ ഏകോപനമാണ് വിദ്യാഭ്യാസ സംഗമത്തിലുടെ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത്.

വിദ്യഭ്യാസ സംഗമം മോഡ്യൂള്‍

വിദ്യഭ്യാസ സംഗമം പ്രസന്റേഷന്‍

വായനാദിനം പ്രവര്‍ത്തന മാര്‍ഗരേഖ


ജൂണ്‍ 19 വായനാദിനം

വായനാ പ്രവര്‍ത്തന നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍

(തയ്യറാക്കിയത് ഡയറ്റ് പാലക്കാട്)

PN *അവധിക്കാല അധ്യാപക പിന്തുണാ പരിപാടിയില്‍ വിശദമായി ചര്‍ച്ചചെയ്ത ഒരു ഊന്നല്‍ മേഖലയായിരുന്നു കുട്ടികളുടെ വായനാ പോഷണപരിപാടി. ഓരോ ക്ലാസ്സിലേയും പാ‍ഠ്യപദ്ധതിക്കും പാഠഭാഗങ്ങള്‍ക്കും അനുപൂരകമായി കുട്ടി വായിക്കേണ്ട പുസ്തകങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തി ഓരോ ക്ലാസ്സിലും ലൈബ്രറി രൂപപ്പെടുത്തുക എന്നത് ഭാഷാധ്യാപക പരിശീലനത്തില്‍ എത്തിച്ചേര്‍ന്ന ധാരണയാണ്.സ്കൂള്‍ തനതു ഫണ്ടുകളും, ബാങ്കുകള്‍ പഞ്ചായത്തുകള്‍, ഗ്രന്ഥശാലകള്‍ എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തോടെയും ,പൂര്‍വ്വ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളേയും രക്ഷിതാക്കളേയും സമീപിച്ചും ഇതിനുവേണ്ട അധിക പുസ്തകങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തണം.. ആശയഗ്രഹണ വായനയുടെപ്രതിഫലനങ്ങളാണ്,വായിച്ച ആശയങ്ങളെ മറ്റു രീതികളില്‍ പുനരാവിഷ്കരിക്കല്‍,വായനാനുഭവം പങ്കുവെക്കല്‍, വായിച്വസ്തുതകളെ സംഗ്രഹിച്ചു പറയല്‍, വായനാനുഭവത്തെ വിപുലീകരിക്കല്‍,വായനാനുഭവത്തെ ചിത്രീകരിക്കല്‍,വായനയെ മുന്‍ വായനാനുഭവു മായി താരതമ്യം ചെയ്യല്‍ എന്നിവ. വായന അര്‍ത്ഥപൂര്‍ണമാവുന്നത് വായനാനുഭവത്തെ പുനരുപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ്.വായനയെ വിലയിരുത്താനും ഇതിലേതെങ്കിലും തന്ത്രം പ്രയോജനപ്പെടുത്താം.

ജൂണ്‍ പത്തൊമ്പതിന് പി.എന്‍ പണിക്കര്‍ ദിനത്തില്‍ തുടങ്ങുന്ന  വായന വര്‍ഷം മുഴുവനും നീണ്ടു നില്‍ക്കുന്നതും തുടര്‍ന്ന് വായന ഒരു ശീലമാക്കി മാറ്റാന്‍ സഹായകമായതുംആവണം.. ഇതിന് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളാണ് നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നത്. വായനാ പക്ഷാചരണത്തിന് സഹായകമായ

വായനാപ്രവര്‍ത്തന സമാഹാരംഡൌണ്‍ലോഡുചെയ്യാം

അധ്യാപക പിന്തുണാ പരിപാടി


അധ്യാപക പിന്തുണാ പരിപാടി

അധ്യാപകര്‍ക്ക് ഫലപ്രദമായ സഹായവും പിന്തുണയും നല്‍കണമെങ്കില്‍  അതിന് ചുമതലയുള്ള പ്രധാന  അധ്യാപകര്‍,വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്‍മാര്‍  എന്നിവര്‍ക്ക് ഓരോ യൂണിറ്റിലേയും പഠനനേട്ടങ്ങളും അവ കുട്ടികളിലെത്തിക്കാന്‍ ക്ലാസ്സില്‍ നടക്കേണ്ട പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെകുറിച്ചും ഏകദേശ ധാരണ നല്‍കേണ്ടതുണ്ട് എങ്കില്‍ മാത്രമേ  ഫലപ്രദമായ മോണിറ്ററിങ്ങും അധ്യാപകര്‍ക്ക് പിന്തുണ നല്‍കുക എന്ന ലക്ഷ്യവും നേടാനാവു. ഇതിനായി ഒരോ യൂണിറ്റിലേയും പഠനനേട്ടങ്ങള്‍,അവ നേടാന്‍ നടത്തേണ്ട പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഹെല്‍പ് 2 എന്ന മെറ്റീരിയല്‍ ഇവിടെനിന്നും   ഡൌണ്‍ലോഡുചെയ്യാം

ക്ലാസ്സ് ഒന്ന് ഹെല്‍പ് 2     ഒന്നാം ക്ലാസ് പഠനനേട്ടവും പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും

ക്ലാസ്സ് രണ്ട് ഹെല്‍പ് 2  2..ക്ലാസ് രണ്ട് ഉദ് ഗ്രഥിതം part 2           5. Help -2nd English      3. maths

ക്ലാസ്സ് മൂന്ന് ഹെല്‍പ് 2    class 3 Malayalm (PART 2)         class 3 EVS (PART 2)    

ക്ലാസ്സ് നാല് ഹെല്‍പ് 2       class 4 malayalam help part 2)

യു.പി വിഭാഗം ഹെല്‍പ് 2      5. Help Malayalam UP( part 2)      6. help ss up (part 2)    8. upmaths ism help (part 2)