എഴുത്ത് കണക്ക് ശില്പശാല


കൈത്താങ്ങ്എഴുത്തും കണക്കും പ്രോജക്ട്

dp

സമീപനം

 • ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ പങ്കാളികളാക്കുക

 • പ്രായത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ആശയങ്ങളും പ്രമേയങ്ങളും വിഷയമാക്കുക

 • ചിന്തോദ്ദീപവും വെല്ലുവിളി ഉയര്‍ത്തുന്നതുമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നല്‍കുക

 • ആശയസ്വീകരണത്തിനായി ധാരാളം ശ്രവണസന്ദര്‍ഭങ്ങളും,വായനാസന്ദര്‍ഭങ്ങളും ഒരുക്കുക

 • ആശയാവതരണ രീതിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തനം നല്‍കുക

 • അനുഭവക്കുറിപ്പുകള്‍ ഡയറികള്‍ എന്നിങ്ങനെ ജൈവഭാഷ നിര്‍മ്മിക്കാന്‍ സഹായങ്ങളായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് ഊന്നല്‍

 • സ്വയം വിലയിരുത്തി തിരുത്താനുള്ള ശേഷി വികസിപ്പിക്കല്‍

ഈ രീതിയിലാണ് പ്രവര്‍ത്തനപദ്ധതി തയ്യാറാക്കേണ്ടത്.

പ്രധാന ലക്ഷ്യം

ഓരോ ക്ലാസ്സിലും നേടേണ്ട അടിസ്ഥാന ഭാഷാ ഗണിത ശേഷി നേടുന്നു എന്ന് ഉറപ്പാക്കി ജില്ലയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ ഗുണനിലവാരം ഉയര്‍ത്തല്‍. അതു വഴി നിലവിലെ പത്താംക്ലാസ്സ് റിസള്‍ട്ടില്‍ ജില്ലയുടെ സ്ഥാനം മാറ്റിയെടുക്കല്‍

ഉപലക്ഷ്യങ്ങള്‍

 1. പഠന പിന്നാക്കാവസ്ഥയുടെ യഥാര്‍ത്ഥ കാരണങ്ങള്‍ വിശകലനം ചെയ്യല്‍

 2. കുട്ടിയുടെ മാനസിക വളര്‍ച്ച ,പഠനവേഗത ഇവ പരിഗണിച്ച് Enrichment Programme നടത്താനുള്ള ധാരണ വികസിപ്പിക്കുക.

 3. അനുയോജ്യമായ പഠനസാമഗ്രിയുടെ നിര്‍മ്മാണവും ഉപയോഗവും ഉറപ്പാക്കല്‍

 4. വിവിധ നിലവാരക്കാരോടുള്ള സമീപനം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നല്‍കല്‍

 5. കുട്ടികളുടെ പഠനപുരോഗതി അനുക്രമമായി വിലയിരുത്തല്‍ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ മുന്നേറാന്‍ വേണ്ട തിരിച്ചറിവ് നല്‍കല്‍.

 6. ലക്ഷ്യം നിര്‍ണയം,പ്രഖ്യാപനം സമയബന്ധിതമായി അത് നേടല്‍,പ്രഖ്യാപിക്കല്‍

പ്രവര്‍ത്തന പരിപാടി

ഘട്ടം ഒന്ന്ആശയരൂപീകരണശില്പശാല( 10പേര്‍) സെപ്തംബര്‍ 24 ഓങ്ങല്ലൂര്‍ പഞ്ചായത്ത്ഹാള്‍

പ്രവര്‍ത്തനപദ്ധതി,സമീപനം, പ്രക്രിയ, നിര്‍വ്വഹണരീതി, കാലയളവ്,വിലയിരുത്തല്‍ സംവിധാനം ഇവയുമായിബന്ധപ്പെട്ട ധാരണാരൂപീകരണ ശില്പശാല

മെറ്റീരിയല്‍ നിര്‍മ്മാണ ശില്പശാല (20 പേര്‍) ഒക്ടോബര്‍ ആദ്യവാരം

ഡയറ്റ് തയ്യാറാക്കിയ കൈത്താങ്ങ് എന്ന മെറ്റീരിയലും സമീപനരേഖയും സൂഷ്മ വിശകലനം ചെയ്ത് പുതിയ സമീപനരേഖയും മെറ്റീരിയലും നിര്‍മ്മിക്കുന്നു.ഒറ്റപ്പെട്ട അക്ഷരങ്ങള്‍ എന്നതിനു പകരം കുട്ടിയുടെ മാനസിക നിലക്ക് അനുയോജ്യമായ വായനയും എഴുത്തും രൂപപ്പെടുത്തണം,

അനുഭവങ്ങള്‍ പങ്കുവെക്കലും ആശയങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളും അറിയിക്കലും,എഴുത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമാ ക്കണം. കേവലം എഴുത്ത് എന്നതിന് ഉപരിയായി ആവശ്യബോധത്തിലൂടെയുള്ള നിര്‍ബ്ബന്ധം എന്ന നിലക്കാണ് എഴുത്തിനെ സമീപിക്കേണ്ടത്.

എഡിറ്റിങ്ങ് വര്‍ക് ഷോപ്പ് (ഒക്ടോബര്‍ മൂന്നാം വാരം)

ഒക്ടോബര്‍ 15 നുള്ളില്‍ നടത്തുകയും കൈപുസ്തകകം അച്ചടിക്കുനല്‍കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഘട്ടം രണ്ട് അധ്യാപക പരിശീലനം (ഒക്ടോബര്‍ നാലാമത്തെ ആഴ്ച)

തയ്യാറാക്കിയ പാക്കേജ് എങ്ങനെ പ്രായോഗികമായി ക്ലാസ്സില്‍ നടപ്പാക്കാമെന്ന ധാരണ നല്‍കുന്ന പരീശീലനം സ്കൂളിലെ ഭാഷാ അധ്യാപകര്‍ക്ക് നല്‍കലാണ് ഇതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

കുട്ടികളുടെ യഥാര്‍ത്ഥ നിലവാരം കൃത്യമായി അടയാളപ്പെടുത്തി വെക്കുന്നു.

ഘട്ടം മൂന്ന് നിര്‍വ്വഹണഘട്ടം (നവംബര്‍ ഒന്ന് മുതല്‍)സ്കൂള്‍ തലത്തില്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക് എഴുത്ത് കണക്ക് പ്രോജക്ട് നടപ്പാക്കല്‍. ഒക്ടോബര്‍മാസം മുതല്‍ ദിവസത്തില്‍ 45 മിനുറ്റ് സമയം കൊണ്ട് പൂര്‍ത്തിയാവുന്ന ഓരോ യൂണിറ്റുകളായി പാക്കേജ് നടപ്പാക്കല്‍.ഒരേ സമയം കുട്ടിയുടെ അറിവുകളെ പരിഗണിക്കുന്നതും എന്നാല്‍ കുട്ടിയുടെ എഴുത്തിലെ തടസ്സങ്ങളെ പരിഹരിക്കുന്നതുമായിരിക്കും യൂണിറ്റില്‍ ചര്‍ച്ചചെയ്യുന്നതും വായിക്കുന്നതും എഴുതുന്നതുമായ വിഷയങ്ങള്‍.എന്നാല്‍ എഴുത്ത് ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് പുനരനുഭവം നല്‍കാനുള്ള സാധ്യതകളും പരിഗണിക്കും.

ഘട്ടം നാല് അന്തിമ വിലയിരുത്തലും പ്രഖ്യാപനവും

എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളിലും ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സമിതിയുടെ നേതൃത്യത്തില്‍ തയ്യറാക്കുന്ന ഒരു ടൂള്‍ ഉപയോഗിച്ച് നിലവാര നിര്‍ണയം നടത്തുകയും ജില്ലയിലെ കുട്ടികളുടെ വായന എഴുത്ത് എന്നിവയുടെ അവസ്ഥാ പഠനം നടത്തുകയും ചെയ്യും.

പ്രവര്‍ത്തനപദ്ധതി ചുമതല,കാലയളവ് എന്നിവ ടേബില്‍ രൂപത്തില്‍ താഴെകൊടുക്കുന്നു.

കൈത്താങ്ങ് പ്രാഥമിക ഭാഷാ ഗണിത ശേഷീ വികാസ പരിപാടി കലണ്ടര്‍

SL No

Activity

Institution charge

No parti cipants/days

venue

period

Total expenditure

1

വിഷണിങ്ങ് വര്‍ക് ഷോപ്

ഡയറ്റ്

10

ഓങ്ങല്ലൂര്‍ പഞ്ചായത്ത്

സെപ്തംബര്‍24

2

മെറ്റീരിയല്‍ നിര്‍മ്മാണ ശില്പശാല

ഡയറ്റ്

20

2days

ഒക്ടോബര്‍ ആദ്യവാരം

20x400x2days = 16000

3

എഡിറ്റിങ്ങ്

ഡയറ്റ്

10

2days

ഒക്ടോബര്‍ രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ച

10x400x2days =8000

4

മെറ്റീരിയല്‍ പ്രിന്റിങ്ങ് വിതരണം

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്

Octo 3rd Week

40000

5

അധ്യാപക പരിശീലനം

SSA

1000

1 day

ഒക്ടോബര്‍ നാലാമത്തെ ആഴ്ച

100000

6

വിദ്യാലയത്തില്‍ കൈത്താങ്ങ് നല്‍കല്‍

സ്കൂള്‍

40 മിനുറ്റ് X 50 Day

Nov 1 to january 31

6

അന്തിമ നില പരിശോധന പ്രഖ്യാപനം

D I E T

Feb 1 week

5000

ചര്‍ച്ചക്കും വിലയിരുത്തലിനും വേണ്ടി സമര്‍പ്പിക്കുന്നു,

ഡയറ്റ് പാലക്കാട്

ഡി.എഡ് പഠനസഹായി


ഡി.എഡ് ഒന്നാം വര്‍ഷം യൂണിറ്റ് ഒന്ന്

മലയാളം ചരിത്രം ഘടന സാമൂഹ്യ പാശ്ചാത്തലം

സഹായക കുറിപ്പുകള്‍

അധ്യാപക വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് മാതൃഭാഷാ പഠനത്തില്‍ അടിത്തറ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായി ഒന്നാം സെമസ്റ്ററില്‍ മലയാളം ചരിത്രം ഘടന സാമൂഹ്യ പാശ്ചാത്തലം എന്ന പേപ്പര്‍ പഠനത്തിനായി നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡി.എഡ് ക്ലാസ്സില്‍ സയന്‍സ് , അറബിക്.സംസ്കൃതം,ഉറുദു, എന്നിങ്ങനെ ഐച്ഛിക വിഷയങ്ങള്‍ ഹയര്‍സെക്കണ്ടറിയില്‍ പഠിച്ചു വന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക് ഈ ധാരണകള്‍ നല്‍കണമെങ്കില്‍ കുറച്ചുകൂടി സഹായങ്ങള്‍ നല്‍കേണ്ടിവരും.ഇതിന്നായി രണ്ട് വായനാ സാമഗ്രികള്‍ വികസിപ്പിച്ചു.അവ താഴെ നല്‍കുന്നു.

യൂണിറ്റ് ഒന്ന് പി.പി.ടി

ലൈബ്രറി ഉപയോഗിച്ചുള്ള റഫറന്‍സ്, .ടി സഹായത്തോടെ ആശയങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തലും കൂടുതല്‍ മികവാര്‍ന്ന രീതിയില്‍ അവതരിപ്പിക്കലും, പാഠഭാഗങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കധാരണ യോടൊപ്പം അവയുടെ ഭാഷാ സവിശേഷതകള്‍ തിരിച്ചറിയല്‍ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെയാണ് മാതൃഭാഷാ പഠനം മുന്നേറുന്നത്.അതുകൊണ്ടുതന്നെ കേവലം വായനാ സാമഗ്രി എന്ന നിലക്കല്ല.അധ്യാപക വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ റഫറന്‍സ് നൈപുണിയും,.ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്താനുള്ള ധാരണകളും വളര്‍ത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ സാമഗ്രികള്‍ രൂപപ്പെടുത്തിയത്.

പ്രസന്റേഷന്‍ മുഴുവനായി ഡൌണ്‍ലോഡുചെയ്യാം…..unit-1

 പ്രസന്റേഷന്‍ പ്രിന്റ് ചെയ്യാന്‍ Presentation notes pages1semunit1notes

വിദ്യാഭ്യാസ സംഗമം 2016


പാലക്കാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്

ഹരിശ്രീ പദ്ധതി 2016-വിദ്യാഭ്യാസ സംഗമം മോഡ്യൂള്‍

ഡയറ്റ് പാലക്കാട്

vidya*

ആമുഖം

സംസ്ഥാനതലത്തില്‍ തന്നെ അഭിമാനിക്കാവുന്ന നേട്ടങ്ങള്‍ നമ്മുടെ ജില്ല കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിഎച്ച് എസ്.സ്.ഇ റിസള്‍ട്ടില്‍ സംസ്ഥാനത്ത് ഒന്നാം സ്ഥാനം,കലാമേളയില്‍ സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ടാംസ്ഥാനം, കായിക മേളയില്‍ സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ടാം സ്ഥാനം ,പത്താം ക്ലാസ്സ് പരീക്ഷയില്‍ 1309 ഫുള്‍ എ പ്ലസ്സ് ഉള്‍പ്പെടെ പതിമൂന്നാം സ്ഥാനം എന്നിങ്ങനെ മികവുകളുടെ പരമ്പരതന്നെ ജില്ല കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം നേടുകയുണ്ടായി. ജില്ലയുടെ മികവുകള്‍ നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിന്റെ കൂടി പങ്കാളിത്തത്തോടെ രൂപപ്പെട്ട താണ്.ഇത് നിലനിര്‍ത്താനും കൂടുതല്‍ മികവിലേക്ക് ജില്ലയെ നയിക്കാനും കുറച്ചുകൂടി ചിട്ടയായ പ്രവര്‍ത്തനം നാം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. വിദ്യാലയത്തിന്റെ സമഗ്ര വികാസത്തിന് വിവിധ ഘടകങ്ങളുടെ ഏകോപനവും കൂട്ടായ്മയും അനിവാര്യമാണ്.പ്രാദേശിക ഗവര്‍മ്മെന്റ് പ്രതിനിധികളും ,പി.ടി.എയും സമൂഹവും അധ്യാപകരും കുട്ടികളും ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രവര്‍ത്തിക്കമ്പോഴാണ് ഒരു സ്ഥപനം മികവിലേക്ക് കുതിക്കുക. ഈ ഏകോപനമാണ് വിദ്യാഭ്യാസ സംഗമത്തിലുടെ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത്.

വിദ്യഭ്യാസ സംഗമം മോഡ്യൂള്‍

വിദ്യഭ്യാസ സംഗമം പ്രസന്റേഷന്‍

വായനാദിനം പ്രവര്‍ത്തന മാര്‍ഗരേഖ


ജൂണ്‍ 19 വായനാദിനം

പാലക്കാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഹരിശ്രീ പദ്ധതി വായനാ പ്രവര്‍ത്തന നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍

(തയ്യറാക്കിയത് ഡയറ്റ് പാലക്കാട്)

PN *അവധിക്കാല അധ്യാപക പിന്തുണാ പരിപാടിയില്‍ വിശദമായി ചര്‍ച്ചചെയ്ത ഒരു ഊന്നല്‍ മേഖലയായിരുന്നു കുട്ടികളുടെ വായനാ പോഷണപരിപാടി. ഓരോ ക്ലാസ്സിലേയും പാ‍ഠ്യപദ്ധതിക്കും പാഠഭാഗങ്ങള്‍ക്കും അനുപൂരകമായി കുട്ടി വായിക്കേണ്ട പുസ്തകങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തി ഓരോ ക്ലാസ്സിലും ലൈബ്രറി രൂപപ്പെടുത്തുക എന്നത് ഭാഷാധ്യാപക പരിശീലനത്തില്‍ എത്തിച്ചേര്‍ന്ന ധാരണയാണ്.സ്കൂള്‍ തനതു ഫണ്ടുകളും, ബാങ്കുകള്‍ പഞ്ചായത്തുകള്‍, ഗ്രന്ഥശാലകള്‍ എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തോടെയും ,പൂര്‍വ്വ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളേയും രക്ഷിതാക്കളേയും സമീപിച്ചും ഇതിനുവേണ്ട അധിക പുസ്തകങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തണം.ഈ വര്‍ഷം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വായനക്കൂട്ടം എഴുത്തുകൂട്ടം പ്രോജക്ടും, സര്‍വ്വ ശിക്ഷഅഭിയാന്‍ പദ്ധതിയായ വായനാവസന്തവും വായനാ വ്യാപന പരിപാടിയുടെ ഭാഗമാക്കണം. ആശയഗ്രഹണ വായനയുടെപ്രതിഫലനങ്ങളാണ്,വായിച്ച ആശയങ്ങളെ മറ്റു രീതികളില്‍ പുനരാവിഷ്കരിക്കല്‍,വായനാനുഭവം പങ്കുവെക്കല്‍, വായിച്വസ്തുതകളെ സംഗ്രഹിച്ചു പറയല്‍, വായനാനുഭവത്തെ വിപുലീകരിക്കല്‍,വായനാനുഭവത്തെ ചിത്രീകരിക്കല്‍,വായനയെ മുന്‍ വായനാനുഭവു മായി താരതമ്യം ചെയ്യല്‍ എന്നിവ. വായന അര്‍ത്ഥപൂര്‍ണമാവുന്നത് വായനാനുഭവത്തെ പുനരുപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ്.വായനയെ വിലയിരുത്താനും ഇതിലേതെങ്കിലും തന്ത്രം പ്രയോജനപ്പെടുത്താം.

ജൂണ്‍ പത്തൊമ്പതിന് പി.എന്‍ പണിക്കര്‍ ദിനത്തില്‍ തുടങ്ങുന്ന വായന വര്‍ഷം മുഴുവനും നീണ്ടു നില്‍ക്കുന്നതും തുടര്‍ന്ന് വായന ഒരു ശീലമാക്കി മാറ്റാന്‍ സഹായകമായതുംആവണം.. ഇതിന് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളാണ് നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നത്

വായനാപ്രവര്‍ത്തന സമാഹാരംഡൌണ്‍ലോഡുചെയ്യാം

അധ്യാപക പിന്തുണാ പരിപാടി


അധ്യാപക പിന്തുണാ പരിപാടി

അധ്യാപകര്‍ക്ക് ഫലപ്രദമായ സഹായവും പിന്തുണയും നല്‍കണമെങ്കില്‍  അതിന് ചുമതലയുള്ള പ്രധാന  അധ്യാപകര്‍,വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്‍മാര്‍  എന്നിവര്‍ക്ക് ഓരോ യൂണിറ്റിലേയും പഠനനേട്ടങ്ങളും അവ കുട്ടികളിലെത്തിക്കാന്‍ ക്ലാസ്സില്‍ നടക്കേണ്ട പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെകുറിച്ചും ഏകദേശ ധാരണ നല്‍കേണ്ടതുണ്ട് എങ്കില്‍ മാത്രമേ  ഫലപ്രദമായ മോണിറ്ററിങ്ങും അധ്യാപകര്‍ക്ക് പിന്തുണ നല്‍കുക എന്ന ലക്ഷ്യവും നേടാനാവു. ഇതിനായി ഒരോ യൂണിറ്റിലേയും പഠനനേട്ടങ്ങള്‍,അവ നേടാന്‍ നടത്തേണ്ട പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഹെല്‍പ് 2 എന്ന മെറ്റീരിയല്‍ ഇവിടെനിന്നും   ഡൌണ്‍ലോഡുചെയ്യാം

ക്ലാസ്സ് ഒന്ന് ഹെല്‍പ് 2     ഒന്നാം ക്ലാസ് പഠനനേട്ടവും പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും

ക്ലാസ്സ് രണ്ട് ഹെല്‍പ് 2  2..ക്ലാസ് രണ്ട് ഉദ് ഗ്രഥിതം part 2           5. Help -2nd English      3. maths

ക്ലാസ്സ് മൂന്ന് ഹെല്‍പ് 2    class 3 Malayalm (PART 2)         class 3 EVS (PART 2)    

ക്ലാസ്സ് നാല് ഹെല്‍പ് 2       class 4 malayalam help part 2)

യു.പി വിഭാഗം ഹെല്‍പ് 2      5. Help Malayalam UP( part 2)      6. help ss up (part 2)    8. upmaths ism help (part 2)

അധ്യാപക പിന്തുണാ പരിപാടി


ഭാഷാ അധ്യാപക പരിശീലനത്തില്‍ രൂപപ്പെട്ട മാന്വലുകള്‍

ഈ വര്‍ഷത്തെ അധ്യാപക ശാക്തീകരണ പരിപാടിയില്‍ വിവിധ തലങ്ങളില്‍ രൂപപ്പെട്ട ടി.എം കള്‍ ഡൌണ്‍ലോഡുചെയ്യാം

V ക്ലാസ്സ് അഞ്ച്  അടിസ്ഥാന പാഠാവലി വിശ്വ വിദ്യാലയം -ടീച്ചിങ്ങ് മാന്വല്‍ സംസ്ഥാന പരിശീലനത്തില്‍ രൂപപ്പെട്ടത്

VI  ക്ലാസ്സ് ആറ് കേരള പാഠാവലി യൂണിറ്റ് ഒന്ന് ചിത്ര വര്‍ണങ്ങള്‍ -ടീച്ചിങ്ങ് മാന്വല്‍ സംസ്ഥാന പരിശീലനത്തില്‍ രൂപപ്പെട്ടത്

V- ക്ലാസ്സ് അഞ്ച്  കേരള പാഠാവലി  തേനൂറും മലയാളം യൂണിറ്റിലെ മലയാളനാടേ ജയിച്ചാലും എന്ന പാഠത്തിന്റെ ടീച്ചിങ്ങ് മൊഡ്യൂള്‍

ക്ലാസ്സ് 5 അടിസ്ഥാന പാഠാവലി കിളിനോട്ടംക്ലാസ്സ് 5 അടിസ്ഥാന പാഠാവലി കിളിനോട്ടംക്ലാസ്സ് 5 അടിസ്ഥാന പാഠാവലി കിളിനോട്ടം

ക്ലാസ്സ് 7 യൂണിറ്റ് ഒന്ന് ഓര്‍മ്മയുടെ ജാലകം-പൂക്കാതിരിക്കാനെനിക്കാവതില്ലക്ലാസ്സ് 7 യൂണിറ്റ് ഒന്ന് ഓര്‍മ്മയുടെ ജാലകം-പൂക്കാതിരിക്കാനെനിക്കാവതില്ലക്ലാസ്സ് 7 യൂണിറ്റ് ഒന്ന് ഓര്‍മ്മയുടെ ജാലകം-പൂക്കാതിരിക്കാനെനിക്കാവതില്ല

ക്ലാസ്സ് 7 യൂണിറ്റ് ഒന്ന് ഓര്‍മ്മയുടെ ജാലകം-പൂക്കാതിരിക്കാനെനിക്കാവതില്ലക്ലാസ്സ് 7 യൂണിറ്റ് ഒന്ന് ഓര്‍മ്മയുടെ ജാലകം-പൂക്കാതിരിക്കാനെനിക്കാവതില്ലക്ലാസ്സ് 7 യൂണിറ്റ് ഒന്ന് ഓര്‍മ്മയുടെ ജാലകം-പൂക്കാതിരിക്കാനെനിക്കാവതില്ല

 

അധ്യാപക പിന്തുണാ പരിപാടി


അധ്യാപക പിന്തുണാ പരിപാടി

സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവന്‍ കുട്ടികളും മികവുറ്റ പഠനനേട്ടത്തിനുടമയാവുക എന്നതാണ് ഈ വര്‍ഷത്തെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.

ഈ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിനായി ഓരോ കുട്ടിക്കും അതത് സമയത്ത് ആവശ്യമായ പഠന പിന്തുണ നല്‍കേണ്ടതുണ്ട്.കുട്ടിയുടെ പഠന പ്രശ്നം കണ്ടെത്തുകയും അതിന്റെ കാരണങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തി വിശകലനം ചെയ്യുകയും വേണം.അവ പരിഹരിക്കാനായി പ്രവര്‍ത്തന പദ്ധതി തയ്യാറാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഫലപ്രദമായി ചെയ്യാനായി അധ്യാപകര്‍ക്ക് പിന്തുണ നല്‍കേണ്ടതുണ്ട്.അധ്യാപകന് പിന്തുണ ലഭിക്കേണ്ടത് പ്രാഥമികമായി വിദ്യാലയത്തിനകത്തു നിന്നുതന്നെയാണ്.ഇന്റേണല്‍ സപ്പോര്‍ട്ട് അര്‍ത്ഥവത്താകുന്നത് ഈ പിന്തുണ വിദ്യാലയത്തില്‍ നിന്നുതന്നെ അധ്യാപകര്‍ക്കു ലഭിക്കുമ്പോഴാണ്. ഇതിന് പ്രധാനാധ്യാപകരെ സജ്ജരാക്കണം.എസ്.ആര്‍.ജിയെ സജ്ജമാക്കണം. സി.പി.ടിഎ ,എസ്.എസ്.ജി ,പ്രാദേശിക ഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്‍ എന്നിവയും ഇത്തരത്തില്‍ സജ്ജമാകണം.അതുകൊണ്ട് ഈ വര്‍ഷത്തെ അധ്യാപക ശാക്തീകരണ പരിപാടി അധ്യാപക പിന്തുണാ പരിപാടിയായി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു.ഈ പിന്തുണ നല്‍കുന്നതിനായി തയ്യാറാക്കിയ സഹായ സാമഗ്രികള്‍ ഇവിടെ നിന്നും ഡൌണ്‍ ലോഡുചെയ്യാം

അവധിക്കാല പരിശീലന ത്തില്‍ ഓരോ വിഷയത്തിലും ചര്‍ച്ച ചെയ്ത പ്രധാന ആശയങ്ങളും അവയുടെ ക്ലാസ്സ് പ്രതിഫലനങ്ങളും

ക്ലാസ്സ് ഒന്ന്

ഹെല്‍പ്പ് ഒന്നാം ക്ലാസ് . ഭാഗം 1

ക്ലാസ്സ് രണ്ട്

1.ക്ലാസ് രണ്ട് ഉദ് ഗ്രഥിതം (part 1)

ക്ലാസ്സ് രണ്ട് . ഗണിതം

Std-2 English

ക്ലാസ്സ് മൂന്ന്

ക്ലാസ്സ് മൂന്ന് -ഭാഷ അവധിക്കാല പരിശീലനം-പ്രധാന ആശയങ്ങളും ക്ലാസ്സ് പ്രതിഫലനങ്ങളും

ക്ലാസ്സ് മൂന്ന്- പരിസര പഠനം അവധിക്കാല പരിശീലനത്തില്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്ത ആശയങ്ങളും അവയുടെ ക്ലാസ്സ് പ്രതിഫലനങ്ങളും

 HELP class 3 maths – material 

Class 3 English (part 1)

ക്ലാസ്സ് നാല്

 ക്ലാസ് നാല് പരിസരപഠനം

 English-4th (part 1)

 class 4 malayalam help (part 1)

യു.പി വിഭാഗം

മലയാളം  UP part 1

സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം ss up part 1

 up maths ism help (part 1)

3. UP ENGLISH Help (part one)

 

 

അധ്യാപക ശാക്തീകരണം


യു. പി മലയാളം ക്ലസ്റ്റര്‍ ശില്പശാലനവംബര്‍ 2015

മോഡ്യൂള്‍ ഫ്രെയിം

തന്റെ ക്ലാസ്സിലെ മികവാര്‍ന്ന പഠനനേ‍ട്ടങ്ങള്‍ മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് കൂടി പ്രയോജനപ്പെടും വിധം അവതരിപ്പിക്കുക, അതിലേക്ക് നയിച്ച പ്രക്രിയ വിശകലനം ചെയ്യുക. ഇനിയും പൂര്‍ണമായി നേടാന്‍ കഴിയാത്ത പഠനനേട്ടങ്ങളും ,അതിന്റെ കാരണങ്ങളും പങ്കിടുക. ഇത്തരം പ്രയാസങ്ങള്‍ മറികടന്ന അനുഭവങ്ങള്‍ പങ്കുവെക്കുക.ഭൂരിപക്ഷം കുട്ടികള്‍ക്ക് നേടാനാവാത്ത പഠനനേട്ടങ്ങള്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഈ പോരായ്മകള്‍ പരിഹരിക്കുന്നതിന് തുടര്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ വരും യൂണിറ്റുകളില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി ആസൂത്രണം ചെയ്യുക. ഇവ ക്ലാസ്സില്‍ നടപ്പാക്കാനുള്ള തന്ത്രങ്ങള്‍ കൂട്ടായി രൂപപ്പെടുത്തുക ഇവയാണ് ഈ ശില്പശാലകൊണ്ട് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

പൊതുലക്ഷ്യം

കൂട്ടായ ചര്‍ച്ച,റഫറന്‍സ്, ക്ലാസ്സ് റൂം അനുഭവങ്ങള്‍ പങ്കുവെക്കല്‍ ഇവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പഠന നേട്ടങ്ങളുടെ വ്യാപ്തിയും പരിമിതിയും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് തുടര്‍ യൂണിറ്റുകളിലെ ഉള്ളടക്കം ,ഭാഷാ വസ്തുതകള്‍, സവിശേഷ ഭാഷാ ശേഷികള്‍ എന്നിവ ഓരോ കുട്ടിക്കും നേടാന്‍ പ്രാപ്തമാക്കും വിധം പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും ,ഭാഷാ പഠനസാമഗ്രികളും രൂപപ്പെടുത്തല്‍.

പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഒറ്റനോട്ടത്തില്‍

 1. മുഴുവന്‍ കുട്ടികളും കൈവരിച്ച ഒരു പഠനനേട്ടം പ്രക്രിയ ഉള്‍പ്പെടെ കേസ് രൂപത്തില്‍ പങ്കുവെക്കലും സമാന അനുഭവങ്ങള്‍ കൈമാറലും (.എസ്.എം സന്ദര്‍ശനത്തിലെ മികവാര്‍ന്ന ഒരു അനുഭവം)

 2. കഴിഞ്ഞ യൂണിറ്റിലെ പഠനനേട്ടങ്ങള്‍ ഒരു റേറ്റിങ്ങ് സ്കെയില്‍ ഉപയോഗിച്ച് വിലയിരുത്തല്‍

 3. ക്ലാസ്സിലെ ഒരു കുട്ടിയോ ,ഒരു കൂട്ടം കുട്ടികളോ,ഭൂരിപക്ഷം കുട്ടികളോ പഠനനിലവാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്‍ ക്രോഡീകരിക്കല്‍.

 4. അടുത്ത യൂണിറ്റിലെ പ്രധാന പ്രധാന പഠനനേട്ടങ്ങള്‍ അവക്കുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍,അത് നടപ്പാക്കാന്‍ വേണ്ട ഭാഷാ പഠനസാമഗ്രികള്‍ എന്നിവയുടെ ധാരണ വിപുലപ്പെടുത്തല്‍.

 5. അടിസ്ഥാന ഭാഷാ ശേഷികളെക്കുറിച്ച് നിലവിലുള്ള ആശങ്കകള്‍ പരിഹരിക്കും വിധം തുടര്‍പ്രവര്‍ത്തനസാധ്യതകള്‍ വരുംയൂണിറ്റുകളില്‍ ഉദ്ഗ്രഥിച്ച് ആസൂത്രണം ചെയ്യല്‍

 6. വിദ്യാരംഗം ശില്പശാല മാറ്റം സംഘാടനം എന്നിവയെക്കുറിച്ചു് ധാരണരൂപ്പപെടുത്തല്‍

സെഷന്‍ ഒന്ന്

 • കോവിലന്റെ റ എന്ന കഥ (അനബന്ധം 1) എല്ലാവരും വായിക്കുന്നു.

കഥയിലെ ഓരോ കഥാപാത്രവും കഥയുടെ മുന്നോട്ടുപോക്കിന് എത്രകണ്ട് പങ്കുവഹിക്കുന്നു.?

കഥാപാത്രത്തിന്റെ വ്യക്തിത്വം ചില സൂചനകള്‍ നല്‍കാമോ ?

 • ചില പ്രതികരണങ്ങള്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

 • കഥാപാത്രനിരൂപണം എഴുതുന്നു.

 • കഥാപാത്ര നിരൂപണത്തിന്റെ സൂചകങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ച,റഫറന്‍സ് എന്നിവയിലൂടെ രൂപപ്പെടുത്തി ചാര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു.

 • തന്റെ രചനയും സൂചകങ്ങളുമായി തട്ടിച്ചുനോക്കുന്നു.

 • മൂന്നുപേര്‍ വീതം ഗ്രൂപ്പാകുന്നു,ഗ്രൂപ്പിലെ മികച്ച രചന പൊതുവായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

 • കുട്ടികള്‍ തയ്യാറാക്കിയ ചില കഥാപാത്ര നിരൂപണങ്ങള്‍ (കുട്ടിയുടെ നോട്ട്ബുക്കില്‍ നിന്നോ/ മൂല്യനിര്‍ണയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ നിന്നോ/ ട്രൈഔട്ടില്‍ നിന്നോ/.എസ്.എം സന്ദര്‍ശനത്തിന്റെ ഭാഗമായോ ശേഖരിച്ചത്) പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നു.

കഥാപാത്രങ്ങളുടെ മാനസികാവസ്ഥയും കഥയിലെ/കവിതയിലെ അവരുടെസ്ഥാനവും കണ്ടെത്തി വാചികമായും ലിഖിതമായും കഥാപാത്ര നിരൂപണം നടത്തുന്നു. എന്ന പഠന നേട്ടം പൂര്‍ണമായി നേടിയ കുട്ടികള്‍ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലുണ്ടോ?

ഇത്തരം പഠനനേട്ടങ്ങള്‍ കൈവരിച്ചതിന്റെ മികച്ച ഒരു ഉദാഹരണവും ,അതിലേക്കു നയിച്ച പ്രക്രിയയും വ്യക്തിഗതമായി എഴുതുന്നു അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

കുട്ടികളുടെ നോട്ടുബുക്കിലെ കഥാപാത്ര നിരൂപണം ചിലത് പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നു.(അനുബന്ധം 2 അശ്വതി എന്ന കഥാപാത്ര നിരൂപണം)

New Doc 96*

ഈ കുട്ടിയുടെ കഥാ പാത്ര നിരൂപണം വായിക്കുമ്പോള്‍ എത്തിച്ചേരാനിടയുള്ള നിഗമനങ്ങള്‍

വ്യക്തിഗത പ്രതികരണങ്ങള്‍ ,അവയുടെ ക്രോഡീകരണം

എന്നാല്‍ കഥാ പാത്ര നിരൂപണം എന്ന വ്യഹഹാര രൂപത്തിന്റെ സൂചകങ്ങള്‍ മാത്രം വെച്ച് ഇത് വിലയിരുത്തിയാല്‍ എന്തു സംഭവിക്കും?

ഈ കുട്ടിക്ക് കഥാപാത്ര നിരൂപണം ഫലപ്രദമായി എഴുതാന്‍ കഴിയാത്തതിന്റെ കാരണം?

ഈ കുട്ടിയെ അതിലേക്ക് നയിക്കാനും മറ്റൊരു വ്യവഹാര രൂപമായ അഭിമുഖം തയ്യാറാക്കുമ്പോള്‍ ഈ കുട്ടിയുടെ രചനയുടെ ഏതേത് ഘടകങ്ങള്‍ അതിന് സഹായകമാവും ? എന്ത് സഹായം കൂടുതല്‍ നല്‍കണം?

വിവിധ ഭാഷാ നൈപുണികളുടെ മേഖലയില്‍ കുട്ടി എവിടെനില്‍ക്കുന്നു?

എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭാഷാ ശേഷികള്‍ കൈവരിക്കാന്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക് കഴിയാത്തത്?

നേരത്തെ അവതരിപ്പിച്ച മികച്ച കഥാപാത്ര നിരൂപണത്തിലേത്തിച്ച പ്രക്രിയകള്‍ / അനുഭവങ്ങള്‍ ഒരാള്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.ക്രോഡീകരിക്കുന്നു

മോഡ്യൂള്‍ മുഴുവനായി ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം CRCNOV2015

അനബന്ധങ്ങള്‍

ഒന്ന് കോവിലന്റെ റ എന്ന കഥ                                വിദ്യാരംഗം മോഡ്യൂള്‍up section

kovilan*

കലാമേള


ഡി.എഡ് കലാമേള

പാലക്കാട് ജില്ലാ  ഡി.എഡ് കലാമേളയില്‍ പാലക്കാട് ഡയറ്റ്  ഓവറോള്‍ ട്രോഫി നേടി .ജില്ലയിലെ 13 ടി.ടി.ഐ കള്‍ മത്സരിച്ച മേളയില്‍ ഒന്നാംസ്ഥാനം നേടിയ ഡയറ്റിന് 100 പോയന്റ് നേടാനായി.രണ്ടാംസ്ഥാനം കരുണ ടി.ടി.ഐ ക്കാണ്. 96 പോയന്റാണ് കരുണ ടി.ടി.ഐ നേടിയത്.

കലാകിരീടം പാലക്കാട് ഡയറ്റിന്manoramattimathru

ക്ലാസ്സില്‍ വിരിയുന്ന മഴവില്ലുകള്‍


ക്ലാസ്സ് പ്രതിഫലനങ്ങള്‍

ജി.എല്‍.പി.എസ് പിലാക്കാട്ടിരി

ക്ഷമയും വിവേചിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവുമുണ്ടെങ്കില്‍ ഓരോ ക്ലാസ്സ് സന്ദര്‍ശനത്തിലും ഇതുപോലെ അര്‍ത്ഥപൂര്‍ണമായ അനുഭവങ്ങള്‍ നിങ്ങള്‍ക്കും നേരില്‍ കാണാം. ജി.എല്‍.പി.എസ് പിലാക്കാട്ടിരി യിലെ ഒന്നാം ക്ലാസ്സില്‍ നിന്നും ഉണ്ടായ തിരിച്ചറിവാണത്.

ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ ടീച്ചറുടെ  പ്രതിഫലനാത്മക ചിന്ത  ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുന്നു.

reflectionpage*

ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളോട് അധ്യാപിക ചിത്രം വരക്കാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കി എല്ലാവരും മഴവില്ലിന്റെ ചിത്രം വരച്ചു.എല്ലാകുട്ടികള്‍ക്കും ശരിയിട്ടുകൊടുക്കുമ്പോള്‍ ശ്രീരാഗിന്റെ ചിത്രത്തിന് ശരി നല്‍കാന്‍ പാടില്ലെന്ന് കുട്ടികള്‍ ഒന്നടങ്കം പറഞ്ഞു.ബാക്കിയെല്ലാവരും മവവില്ലിന് ചുവപ്പുനിറം മുകളില്‍ ന്ല‍കിയപ്പോള്‍ ശ്രീരാഗ് മാത്രം ചുവപ്പ് നിറം ചുവട്ടിലാണ് നല്‍കിയത് ഇതാണ് ശരി നല്‍കരുതെന്ന് കുട്ടികള്‍ പറഞ്ഞതിനു കാരണം.പക്ഷെ ശ്രീരാഗ് ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു ഇതാണ് ശരിയെന്ന്. പാഠപുസ്തകത്തില്‍ ചിത്രം ഇങ്ങനെയാണെന്ന്.ടീച്ചര്‍ക്ക് ആശയക്കുഴപ്പമായി.ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ പുസ്തകം സൂഷ്മമായി പരിശോധിച്ചു. ശരിയാണ് പുറം ചട്ടയിലെ മഴവില്ലിന് ചുവപ്പു നിറം മുകളിലാണ് പാഠഭാഗത്തെ മഴവില്ലില്‍ ചുവപ്പുനിറം അടിയിലും .ഇതിലേതാണ് ശരി ടീച്ചര്‍ സ്റ്റാഫ് റൂമിലും എസ്.ആര്‍.ജി യോഗത്തിലും ഈ പ്രശ്നം ഉന്നയിച്ചു.പിന്നെ ഒരാഴ്ച അന്വേഷണമായിരുന്നു പല പുസ്തകങ്ങളും പരിശോധിച്ചു പാപ്പുട്ടി മാഷെ വിളിച്ചു.അവസാനം മഴവില്ലുകള്‍ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന തലക്കെട്ടോടെ ഒരു യുറീക്ക കയ്യില്‍ കിട്ടി ഇതിലൂടെ അവര്‍ മഴവില്ലിന്റെ രഹസ്യം മനസ്സിലാക്കി. പ്രതിഫലനാത്മക പേജില്‍ ടീച്ചര്‍ എഴുതി ഒന്നാംക്ലാസ്സിലെ കുട്ടിയുടെ നിരീക്ഷണശേഷി എന്നെ ആഴ്ചകളോളം ചിന്തിപ്പിച്ചു.ഒരുകൊല്ലം ഈ പുസ്കകം കയ്യിലിരുന്നിട്ടും തനിക്ക് അതൊരു വ്യത്യാസമായിത്തോന്നിയില്ല…………………….

ഒന്നാംക്ലാസ്സ്*

ഈ പ്രതിഫലനാത്മക കുറിപ്പ്  നല്‍കുന്ന തിരിച്ചറിവ്

ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടിയുടെ നിരീക്ഷണശേഷി

ഒരു പ്രശ്നം എങ്ങനെ പഠനത്തിലേക്കു നയിക്കുന്നു.

ലളിതമെന്നു തോന്നാവുന്ന ഇത്തരം ചിന്തകളാണ് അറിവുനിര്‍മ്മാണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്.